Not 20 Eget kapital

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning

1 169 389

1 012 214

2 000 962

1 864 321

Rättelse av fel

-60 487

Ingående eget kapital justerat
i enlighet med ny princip

1 169 389

1 012 214

2 000 962

1 803 834

Årets resultat enligt årsredovisningen 2016

235 045

Rättelse av fel

-37 917

Årets resultat

63 848

157 175

77 686

197 128

Summa Eget kapital

1 233 237

1 169 389

2 078 648

2 000 962


Den sammanställda redovisningen har t.o.m.2016 upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det har inneburit att minoritetens andel konsoliderats i sin helhet i den sammanställda redovisningen. Eftersom en kommun ska tillämpa Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer har kommunen övergått till RKR:s rekommendation 8.2, Sammanställd redovisning. Enligt denna ska proportionell konsolidering tillämpas vilket innebär att endast ägd andel av koncernföretagens resultat- och balansposter tas med i den sammanställda redovisningen. Övergången har redovisats som byte av redovisningsprincip. Det innebär att den ackumulerade effekten redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital och jämförelseuppgifter har omräknats med tillämpning av den nya redovisningsprincipen.

 

Till Noter – Kommun och koncern