Not 21 Avsättningar för pensioner och löneskatt

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående balans pensioner

233 063

218 732

233 063

218 732

Nya förpliktelser under året

19 293

17 528

19 293

17 528

Varav

 

 

  

 

   Nyintjänad pension

14 536

15 568

14 536

15 568

   Ränte- och basbelopps-uppräkning

4 912

1 999

4 912

1 999

   Pension till efterlevande

   Övrig post

-139

-110

-139

-110

Årets utbetalningar

-6 474

-6 029

-6 474

-6 029

Förändring av löneskatt

3 109

2 832

3 109

2 832

Summa Avsättning för pensioner och löneskatt

248 991

233 063

248 991

233 063

Aktualiseringsgrad

96%

95%

 

Till Noter – Kommun och koncern