Not 22 Långfristiga skulder

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Skulder till kreditinstitut

1 166 110

884 665

1 469 363

1 169 016

Förutbetalda VA-anslutningar

427 108

367 246

427 108

367 246

Förutbetalda ersättningar övrigt

130 180

116 929

130 180

116 928

Andra långfristiga skulder

8 650

8 650

8 650

8 650

Skulder till koncernföretag

694 000

694 000

Avgår:

       

Kommande års upplösning av förutbetalda VA-anslutningar

-8 027

-6 871

-8 027

-6 871

Kommande års upplösning av förutbetalda ersättningar övrigt

-3 191

-1 394

-3 191

-1 394

Kommande års amortering av långfristig skuld

-4 540

-7 620

-4 540

-11 669

Summa

2 410 290

2 055 605

2 019 543

1 641 906

 

Till Noter – Kommun och koncern