Not 23 Kortfristiga skulder

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Skulder till kreditinstitut

11 074

10 768

Leverantörsskulder

214 778

187 679

227 209

197 262

Semesterlöneskuld mm

47 367

48 805

47 367

48 805

Arbetsgivaravg., skatter

52 656

49 889

52 656

49 889

Pensioner, individuell del

45 925

42 980

45 925

42 980

Särskild löneskatt pensioner individuell del

11 141

10 427

11 141

10 523

Särskild löneskatt föregående års avsättning

11 305

10 825

11 305

10 825

Särskild löneskatt på löneväxling

434

403

434

403

Förutbetalda intäkter

12 237

12 794

12 237

12 794

Förutbetalda skatteintäkter

14 792

8 445

14 792

8 445

Upplupna räntekostnader

1 717

2 244

1 717

2 244

Upplupna kostnader

42 279

29 826

57 623

44 764

Koncernskuder dotterbolag

58

1 595

Övriga kortfristiga skulder

8 643

41 407

11 890

43 826

Övriga kortfristiga skulder - VA-kollektivet

13 918

901

13 918

901

Tillkommer:

       

Kommande års upplösning av förutbetalda VA-anslutningar

8 027

6 871

8 027

6 871

Kommande års upplösning av förutbetalda ersättningar övrigt

3 191

1 394

3 191

1 394

Kommande års amortering av långfristig skuld

4 540

7 620

4 540

11 669

Summa

493 008

464 105

535 046

504 363

 

Till Noter – Kommun och koncern