Not 24 Borgensengagemang

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Borgen till kommunala företag 1)                   

117 000

252 000

Förlustansvar för egna hem  2)

323

323

Övriga borgensåtaganden 3)

30 608

30 608

30 698

30 713

Solidarisk borgen 4)

       

Summa

147 608

282 931

30 698

31 036


1) Utnyttjad  borgen kommunala företag 108 810 tkr ( f.å 244 980 tkr )
2) Förlustansvar för egna hem 0 tkr ( f.å 323 tkr)
3) Utnyttjad  borgen 23 956 tkr ( f.å 24 915 tkr)
4) Värmdö kommun har i december 2010 ingått en solidarisk  borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värmdö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 334 069 617 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 335 966 847 kronor. 

Till Noter – Kommun och koncern