Not 25 Pensionsförpliktelser

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående avsättning

533 823

552 910

533 823

552 910

Nya förpliktelser under året

11 575

4 222

11 575

4 222

Varav

       

   Ränte- och basbelopps-uppräkning              

12 218

5 915

12 218

5 915

   Aktualiering

514

-1 007

514

-1 007

Övrig post

-1 157

-686

-1 157

-686

Årets utbetalningar

-19 475

-19 583

-19 475

-19 583

Förändring av löneskatt

-1 916

-3 726

-1 916

-3 726

Summa avsatt till pensioner

524 007

533 823

524 007

533 823

 

Till Noter – Kommun och koncern