Not 3 Verksamhetens kostnader

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Verksamhetens kostnader 

-4 348 185

-4 175 239

-2 878 566

-2 743 997

Avgår verksamhetskostnader som särredovisas:

       

Interna förvaltningskostnader

1 465 983

1 435 080

Avskrivning på anläggningstillgångar

109 666

95 830

Pensionskostnad redovisad på verksamheterna

53 653

50 533

Löneskatt på årets pensionskostnad

12 630

12 022

Verksamhetens externa kostnader

-2 706 253

-2 581 774

-2 878 566

-2 743 997

vilka består av:

       

   Kostnader – utgifter

-959 820

-1 057 393

-997 966

-1 102 887

   Kostnader för arbetskraft

-1 274 292

-1 244 557

-1 403 844

-1 359 047

   Övriga verksamhetskostnader

-471 702

-278 789

-476 317

-281 028

   Finansiella kostnader

-439

-1 035

-439

-1 035

         

Förändring av pensionsskuld

-59 085

-58 570

Löneskatt på pensionsskuldsförändring

-15 152

-14 557

         

Finansförvaltningens poster:

       

Övriga kostnader

-951

-919

Personalkostnader

63

68

Utbetalade pensioner, premier

-25 989

-25 658

Löneskatt på pensioner, premier

-6 287

-6 231

Förutbetalda kostnader avs
omställningsförsäkring KOM-KL

70

Upparbetad ej uttagen semester,
ej redovisad på verksamheterna

Förändring övertidsskuld, ej
redovisad på verksamheterna

Interna förda till investeringsredovisning

13 320

12 777

Verksamhetens externa kostnader

-2 800 334

-2 674 794

-2 878 566

-2 743 997

 

Till Noter – Kommun och koncern