Not 4 Avskrivningar

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Avskrivning på förvärvade immateriella tillgångar

-2 353

-3 869

-2 369

-3 885

Årets avskrivning mark, fastigheter och anläggningar

-79 265

-74 079

-96 920

-90 831

Årets avskrivning maskiner och inventarier

-15 674

-14 729

-17 333

-16 360

Årets avskrivning förbättringsutgifter på fastigheter
ej ägda av kommunen

-831

-1 055

-831

-1 055

Avskrivning av uthyrd exploateringsfastighet

-111

-111

-118

-117

Utrangeringar

-11 432

-1 987

-11 432

-1 987

Återföring av tidigare nedskrivning

 

 

33 235

Summa

-109 666

-95 830

-129 003

-81 000

 

Till Noter – Kommun och koncern