Not 5 Skatteintäkter

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Kommunalskatt

2 020 430

1 981 877

2 020 430

1 981 877

Skatteavräkning                                       

-6 347

-6 744

-6 347

-6 744

Summa

2 014 083

1 975 133

2 014 083

1 975 133

 

Till Noter – Kommun och koncern