Not 6 Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Bostadsbyggnadsbidrag

10 329

7 979

10 329

7 979

Inkomstutjämningsbidrag

13 179

11 684

13 179

11 684

Flyktingbidrag

8 018

3 562

8 018

3 562

Kostnadsutjämningsbidrag                          

97 773

108 109

97 773

108 109

Kommunal fastighetsavgift

102 865

94 747

102 865

94 747

Summa

232 164

226 081

232 164

226 081

 

Till Noter – Kommun och koncern