Not 8 Finansiella intäkter

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Räntor på utlämnade medel till koncernföretag

2 891

2 620

Övriga räntor på utlämnade medel

109

96

473

96

Övriga finansiella intäkter från koncernföretag

900

1 400

Övriga finansiella intäkter

1 463

1 876

1 509

2 609

Summa

5 363

5 992

1 982

2 705

 

Till Noter – Kommun och koncern