Not 9 Finansiella kostnader

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ränta på långa skulder

-28 766

-27 436

-19 442

-24 728

Ränta årets pensionsskuld                       

-4 912

-1 999

-4 912

-1 999

Övriga räntekostnader

-130

-55

-370

-288

Summa

-33 808

-29 490

-24 724

-27 015

 

Till Noter – Kommun och koncern