Övriga tilläggsupplysningar

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år 

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

21 040

15 592

 –

Lokalhyra

33 498

92 801

2 211

Total leasing                         

54 538

108 393

2 211

 

Koncernens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år 

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

21 967

16 875

Lokalhyra

33 498

92 801

2 211

Total leasing                         

55 465

109 676

2 211

 

Totala pensionsåtaganden för Värmdö kommun 

Tkr

2017

2016

Kortfristig skuld

   

Pensioner, individuell del

45 925

42 980

Särskild löneskatt pensioner individuell del

11 141

10 427

Särskild löneskatt föregående års avsättning

11 305

10 825

Särskild löneskatt på utbetalade pensioner & pensionsförsäkringspremier

6 721

6 232

Delsumma

75 092

70 464

     

Avsättning

   

Avsättning för pensioner exkl. ÖK-SAP, överenskommen särskild avtalspension

198 260

185 426

Avsättning för ÖK-SAP, överenskommen särskild avtalspension

 –  –

Avsättning pensioner övriga

2 119

2 135

Särskild löneskatt

48 612

45 502

Delsumma

248 991

233 063

     

Ansvarsförbindelser

   

Pensionsförpliktelser intjänade t.o.m 1997-12-31

421 702

429 602

Löneskatt på dessa

102 305

104 221

Delsumma

524 007

533 823

Totala pensionsåtaganden

848 090

837 350


Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmån som intjänats före år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och uppgick till 25,6 mnkr (redovisas inte i noten).
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning eller kortfristig skuld (individuella delen) i balansräkningen. I enlighet med gällande rekommendation om redovisning av särskild löneskatt på pensioner reserveras också löneskatt som en kostnad.
Pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt uppgår vid årsskiftet till 848 mnkr. Av detta redovisas 75 mnkr som kortfristig skuld avseende den s.k individuella delen som utbetalas i mars 2018 (utbetalningen av särskild löneskatt görs i mars nästkommande år), 524 mnkr som ansvarsförbindelse inom linjen samt 249 mnkr som avsättning. 


Till Noter – Kommun och koncern