Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr

2017

2016

Kostnader – utgifter

-51 091

-50 212

Kostnader för arbetskraft

-2 886

-2 771

Övriga verksamhetskostnader              

-2 575

-1 520

Interna kostnader

-13 730

-4 060

Intern räntekostnad

-645

-952

Summa 

-70 927

-59 515

 

Till Noter – Renhållning och slam