Not 3 Avskrivningar

Tkr

2017

2016

Årets avskrivningar maskiner och inventarier

-303

-380

Årets avskrivningar bilar

-36

-36

Årets avskrivningar mark, 

fastigheter och anläggningar

-2 526

-2 583

Årets avskrivningar förbättringsutgift på fastigheter ej ägda av kommunen

-9

-9

Årets utrangering anläggningstillgångar

-17

Summa 

  -2 892

  -3 008

 

Till Noter – Renhållning och slam