Not 4 Anläggningstillgångar

Tkr

2017

2016

Maskiner och inventarier

 

 

Ingående värde

1 796

1 619

Årets investering

35

557

Avskrivningar

-303

-380

Bokfört värde maskiner

1 529

1 796

 

 

 

Bilar

 

 

Ingående värde

70

106

Avskrivningar

-36

-36

Bokfört värde bilar

34

70

 

 

 

Mark, fastigheter och anläggningar 

  

 

Ingående värde

31 491

38 739

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

1 743

Avskrivningar

-2 526

-2 583

Årets utrangering anläggningstillgångar

-17

Rättning av fel 1)

4 665

-4 665

Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar

35 356

31 491

 

 

 

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

 

 

Ingående värde

169

178

Avskrivningar

-9

-9

Rättning av fel 2)

-1

Bokfört förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

159

169

 

 

 

Bokfört värde totalt anläggningstillgångar

  37 077

  33 526


1) Rättning av IB. Manuellt borttagen post 161231 återförd.
2) Rättning av avrundningsfel IB.
 

Till Noter – Renhållning och slam