Not 5 Pågående nyanläggningar

Tkr

2017

2016

Ingående värde

1 686

691

Årets investeringar

2 093

992

Omklassificering till byggnad och inventarier

-1 743

Kostnadsföring

-2

Rättning av fel 1)

255

3

Bokfört värde

  2 289

  1 686


1) Rättning av IB. Poster ej medtagna UB 161231.
 

Till Noter – Renhållning och slam