Not 6 Kundfordringar

Tkr

2017

2016

Upplupna intäkter

796

Övriga kortfristiga fordringar

134

Kundfordringar Future Rh

3 389

3 862

Summa

  4 319

  3 862

 

Till Noter – Renhållning och slam