Not 7 Upplupna taxor

Tkr

2017

2016

Ackumulerad fordran

10 810

16 166

Underskott uttagna taxor                   

2 401

-5 356

Summa

  13 211

  10 810

 

Till Noter – Renhållning och slam