Not 8 Övriga skulder

Tkr

2017

2016

Upplupna kostnader

2 178

Skulder till Värmdö kommun          

54 718

49 884

Summa

56 896

49 884


Då Värmdö kommun inte redovisar renhållningskollektivet i specificerade balansenheter redovisas kollektivets övriga skulder som ett sammansatt belopp.

Skulderna består i huvudsak av långfristiga låneskulder till Värmdö kommun, leverantörsskulder, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuld, särskild löneskatt samt pensionsskulder.
 

Till Noter – Renhållning och slam