Noter – Vatten och avlopp

Noter Resultaträkning

» Not 1 Verksamhetens intäkter

» Not 2 Verksamhetens kostnader

» Not 3 Avskrivningar

Noter Balansräkning

» Not 4 Immateriella tillgångar

» Not 5 Materiella tillgångar

» Not 6 Pågående nyanläggningar

» Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

» Not 8 Kundfordringar

» Not 9 Upplupna taxor

» Not 10 Förutbetalda taxor

» Not 11 Långfristiga skulder

» Not 12 Kortfristiga skulder

» Not 13 Övriga skulder

» Övriga tilläggsupplysningar