Not 11 Långfristiga skulder

Tkr

2017

2016

Förutbetalda anslutningsavgifter

415 205

383 153

Periodiserat resultat

11 903

12 092

Avgår:

 

 

Kommande års upplösning av anslutningsavgifter och periodiserat resultat

-8 034

-6 594

Summa

 419 074

388 651


Det ackumulerade resultatet som uppstod till och med 2009 (13 226 tkr) har i bokslutet 2011 bokats upp som en långfristig skuld och kommer att intäktsföras med en sjuttiondel under de kommande 70 åren. 

Till Noter – Vatten och avlopp