Not 12 Kortfristiga skulder

Tkr

2017

2016

Anslutningsavgifter

7 845

6 405

Periodiserat resultat         

189

189

Summa

8 034

6 594

 

Till Noter – Vatten och avlopp