Not 13 Övriga skulder

Tkr

2017

2016

Tvistiga Leverantörsskulder

27 387

Upplupna kostnader

883

Skulder till Värmdö kommun         

800 701

659 553

Summa

828 970

659 553

 

Till Noter – Vatten och avlopp