Not 3 Avskrivningar

Tkr

2017

2016

Avskrivningar immateriella tillgångar

-35

-35

Årets avskrivningar maskiner och inventarier

-835

-1 292

Årets avskrivningar bilar

-426

-291

Årets avskrivningar mark, fastigheter och anläggningar

-23 067

-21 225

Årets utrangering anläggningstillgångar

-437

-90

Summa 

-24 800

-22 933

 

Till Noter – Vatten och avlopp