Not 4 Immateriella tillgångar

Tkr

2017

2016

Förvärvade immateriella tillgångar

   

Ingående värde

43

78

Årets investering

   

Avskrivningar

-35

-35

Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar

9

43

     

Ledningssrätter

   

Ingående värde

4 737

3 111

Årets investering

1 474

1 625

Omklassificering

1

Bokfört värde ledningsrätter

6 210

4 737

Bokfört värde totalt immateriella 

tillgångar

6 219

4 780

     

Immateriella tillgångar

   

Versamhetsstödjande system

   

Anskaffningsvärde

174

174

Ackumulerade avskrivningar

-166

-131

Bokfört värde

9

43

Ledningsrätter

   

Anskaffningsvärde

6 210

4 737

Bokfört värde

6 210

4 737

 

Till Noter – Vatten och avlopp