Not 5 Materiella tillgångar

Tkr

2017

2016

Maskiner och inventarier

   

Ingående värde

3 152

4 025

Årets investering

403

419

Avskrivningar

-835

-1 292

Rättning av fel 1)

1

 –

Bokfört värde maskiner

2 722

3 152

     

Bilar

   

Ingående värde

1 104

803

Årets investering

546

592

Avskrivningar

-426

-291

Rättning av fel 2)

-1

Bokfört värde bilar

1 223

1 104

     

Mark, fastigheter och anläggningar

   

Ingående värde

864 877

846 747

Årets investeringar från pågående 

nyanläggningar

49 628

27 894

Avskrivningar

-23 067

-21 225

Årets utrangering

-437

-90

Flytt av anläggning

7 865

Flytt av anläggning

2 421

Rättning av fel 3)

21

Rättning av fel 4)

11 551

Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar

901 308

864 877

Bokfört värde totalt anläggningstillgångar

905 253

869 133


1) Rättning av avrundningsfel IB
2) Rättning av avrundningsfel IB
3) Avskrivningar har vid flytt av anläggning korrigerats felaktigt.
4) I ingående balans 2016  finns en anläggning som tillhör VA-kollektivet som upptagits till fel belopp i utgående balans i not 2015-12-31.

 

Till Noter – Vatten och avlopp