Not 6 Pågående nyanläggningar

Tkr

2017

2016

Ingående värde

175 062

108 672

Årets investeringar

219 104

94 905

Årets aktivering:

-49 913

-28 515

 

49 913

28 515

Varav mark, fastigheter och anläggningar

-49 628

-27 984

Varav maskiner och inventarier

-286

-531

Rättning av fel 1)

12

Rättning av fel 2)

286

Rättning av fel 3)

256

Bokfört värde

344 807

175 062


1) Rättning av fel IB. Poster ej medtagna i not 161231 men finns i Raindance som IB. Är idag kostnadsförda.
2) Rättning av fel IB. Post ej medtagen i not 161231 men finns i Raindance som IB. Är idag aktiverad som maskin.
3) Rättning av fel IB. Poster ej medtagna i not 161231 men finns i Raindance som IB och UB.
 

Till Noter – Vatten och avlopp