Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr

2017

2016

Långfristig fordran - VA-lån                   

4 358

Summa

4 358

 

Till Noter – Vatten och avlopp