Not 8 Kundfordringar

Tkr

2017

2016

Upplupna intäkter

3 993

Kundfordringar Future VA            

5 366

6 724

Summa

9 359

6 724

 

Till Noter – Vatten och avlopp