Not 9 Upplupna taxor

Tkr

2017

2016

Ackumulerad fordran

 –

4 137

Underskott uttagna taxor       

 –

-5 038

Summa

 –

-901

 

Till Noter – Vatten och avlopp