Resultaträkning och Balansräkning – Renhållning och slam

Resultaträkning

Tkr

Not

 

2017

2016

Verksamhetens Intäkter

 1

 

73 819

62 523

Verksamhetens kostnader                                        

 2

 

-70 927

-59 515

Avskrivningar

 3

 

-2 892

-3 008

Årets resultat

   

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

 

2017

2016

TILLGÅNGAR

       

Anläggningstillgångar

       

Anläggningstillgångar

 4

 

37 077

33 526

Pågående nyanläggningar

 5

 

2 289

1 686

Summa anläggningstillgångar

   

39 366

35 212

         

Omsättningstillgångar

       

Fordringar

 6

 

4 319

3 862

Upplupna taxor

 7

 

13 211

10 810

Summa omsättningstillgångar

   

17 530

14 672

SUMMA TILLGÅNGAR

   

56 896

49 884

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

       

Eget kapital

       

Eget kapital

   

0

0

Summa eget kapital

   

0

0

         

Skulder

       

Övriga skulder

 8

 

56 896

49 884

Summa skulder

   

56 896

49 884

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

   

56 896

49 884


Summa eget kapital och skulder 20171231 är inte jämförbart med Summa eget kapital och skulder 161231.
Detta förklaras av att Upplupna intäkter och Övriga kortfristiga fordringar i not 6 ej är upptagna 201612.