Resultaträkning och Balansräkning – Vatten och avlopp

Resultaträkning

Tkr

Not

 

2017

2016

Verksamhetens Intäkter

 1

 

105 472

101 218

Verksamhetens kostnader                                      

 2

 

-80 672

-78 285

Avskrivningar

 3

 

-24 800

-22 933

Årets resultat

   

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

 

2017

2016

TILLGÅNGAR

       

Anläggningstillgångar

       

Immateriella tillgångar

  4

 

6 219

4 780

Materiella tillgångar

  5

 

905 253

869 133

Pågående nyanläggningar

  6

 

344 807

175 062

Finansiella anläggningstillgångar

  7

 

4 358

Summa anläggningstillgångar

   

1 260 637

1 048 974

         

Omsättningstillgångar

       

Fordringar

  8

 

9 359

6 724

Upplupna taxor

  9

 

-901

Summa omsättningstillgångar

   

9 359

5 824

SUMMA TILLGÅNGAR

   

1 269 996

1 054 798

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER                         

       

Eget kapital

       

Eget kapital

   

0

0

Summa eget kapital

   

0

0

         

Skulder

       

Förutbetalda taxor

  10

 

13 918

Långfristiga skulder

  11

 

419 074

388 651

Kortfristiga skulder

  12

 

8 034

6 594

Övriga skulder

  13

 

828 970

659 553

Summa skulder

   

1 269 996

1 054 798

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

   

1 269 996

1 054 798

     

0

0


Summa eget kapital och skulder 20171231 är inte jämförbart med Summa eget kapital och skulder 161231.

Detta förklaras av att not 7 och att Upplupna intäkter i not 8 ej är upptagna 201612 samt att förutbetalda taxor är bokförda på fel sida av balansräkningen 161231.