Resultaträkning

Tkr

Not

 

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Verksamhetens intäkter

 1

 

782 447

762 047

892 130

868 712

Jämförelsestörande intäktsposter

 2

 

8 051

30 766

8 051

30 766

Verksamhetens kostnader

3  

-2 800 334

-2 674 794

-2 878 566

-2 743 997

Jämförelsestörande kostnadsposter

 2

 

-60

-60

Avskrivningar

 4

 

-109 666

-95 830

-129 003

-81 000

Verksamhetens nettokostnader

 

 

-2 119 502

-1 977 871

-2 107 388

-1 925 579

     

 

 

 

 

Skatteintäkter

 5

 

2 014 083

1 975 133

2 014 083

1 975 133

Bidrag från utjämningssystemen och generella
statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

 6

 

232 164

226 081

232 164

226 081

Avgifter i utjämningssystemen

 7

 

-34 452

-42 668

-34 452

-42 668

Finansiella intäkter

 8

 

5 363

5 992

1 982

2 705

Finansiella kostnader

 9

 

-33 808

-29 490

-24 724

-27 015

Resultat efter skatter och finansnetto

 

 

63 848

157 177

81 665

208 657

     

 

 

 

 

Uppskjuten skatt

 

 

-1 876

-10 470

Skatt

 

 

-2 104

-1 059

Årets resultat

10

 

63 848

157 175

77 685

197 128