Nämndernas och bolagens ekonomiska utfall

Some description

Nämnderna – jämfört med budget
Nämndernas samlade nettounderskott mot budgeten uppgår till -2,1 mnkr. Det innebär en försämring jämfört med 2016, då ett överskott om 37,6 mnkr redovisades. Avvikelsen mot den senaste prognosen uppgår till knappt +38 mnkr. Här kommenteras några faktorer av övergripande karaktär och större avvikelser, nämndernas ekonomiska utfall analyseras närmare i respektive nämndavsnitt och ytterligare mer i detalj i nämndernas verksamhets-berättelser.
Kommunstyrelsens budgetöverskott beror framförallt på oförbrukade 
projektmedel. I flertalet fall handlar det om att projekten tar flera år att genomföra, således förutsätts att kvarstående projektmedel delvis överförs till år 2018. Därtill har intäkterna för exploateringsavgifter och marksanering varit högre än budgeterat.Utbildningsnämndens finansieringsdel visar ett överskott om 16,3 mnkr (1,4 procent av budget), huvudsakligen beroende på  volymavvikelser, 
d v s antalet barn/elever blev färre än budgeterat. Verksamheten i egen regi redovisar ett underskott mot budget på 3,8 mnkr (0,4 procent av budget).Kultur- och fritidsnämndens överskott avser främst Porslinsfabriken där öppnandet är framskjutet och Gustavsbergs Porslinsmuseum vars drift tagits över av Nationalmuseum. Vidare redovisar idrotts- och fritidsanläggningar överskott om 2,8 mnkr då flera investeringar färdigställs senare än planerat.Vård- och omsorgsnämndens verksamhet i egen regi står för ett underskott om -21,7 mnkr. De största underskotten återfinns, likt förra året, inom hemtjänst och särskilt 
boende. Den främsta orsaken är de högre personalkostnaderna som överskrider budgeten med 20 procent. Nämndens finansieringsdel redovisar ett överskott om 3 mnkr.Socialnämnden redovisar ett resultat som avviker från budget med -37 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på minskade ersättningar från Migrationsverket för mottagandet av ensamkommande barn. Nämnden har även haft höga personalkostnader beroende på den stora bristen på socionomer i hela landet. Under året har enheter som prognosticerat underskott arbetat med åtgärdsplaner för att minimera kostnaderna. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott om 1,5 mnkr. Budgetöverskottet beror på högre intäkter som, precis som förra året, är genererade av flera beslut i bygglovsärenden.Tekniska nämndens skatte-finansierade verksamhet visar ett 
sammanlagt underskott om -3,2 
mnkr. Underskottet beror till stor del på reviderad redovisningsprincip för immateriella tillgångar.VA (vatten och avlopp)-verksamheten redovisar ett nettoresultat om 13 mnkr vilket är 7,1 mnkr bättre än budgeterat. Orsakerna är främst lägre kapitalkostnader och därtill lägre kostnader beroende på försenat färdigställande av ombyggnad av 
reningsverk. Renhållnings- och slamverksamheten visar ett resultat om -2,4 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än budgeterat. Orsak till överskottet är främst ett ökat antal kunder. Resultaten för VA och Renhållning balanseras inom verksamheterna och påverkar inte kommunens driftresultat.


Bolagens nettoresultat
Det sammanlagda resultatet för 
bolagen och bolagskoncernen är betydligt lägre än 2016 då utfallet till stor del kunde tillskrivas återföring av fastighetsnedskrivningar och betydande realisationsvinster i VärmdöBostäder AB. I siffrorna ingår 100 procent av Värmdö
Bostäder AB:s resultat där Kommun-
huset i Värmdö AB är majoritets-
ägare med 51 procent av aktierna. Rikshem äger resterande 49 procent.
Moderbolaget har, likt 2016, lämnat ett koncernbidrag till Gustavsbergsbadet AB. År 2017 uppgick det till 6 922 tkr.

Some description