Finansiell analys

Sammanfattning och 
utblick framåt
Året som gått
Årets resultat: 64 mnkr
Årets resultat uppgår till +63,8 mnkr. 
Det är ett 93 mnkr lägre resultat jämfört 2016 års resultat på +157,2 mnkr. Resultaten påverkas delvis av jämförelsestörande poster. 2017 års balanskravsresultat uppgår till +62,0 (+136,4) mnkr, rensat från jämförelse-
störande poster uppgår det till +55,8 (+126,5) mnkr. Balanskravsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Koncernens resultat 2017 blev +77,7 mnkr.
Kommunens taxefinansierade verksamheter, Vatten och avlopp (VA) samt Renhållning (RH), redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA +13,0 (+5,0) mnkr och för RH -2,4 (+5,4) mnkr.Årets budgetöverskott är 38,6 mnkr och sammanfattas i tabellen:

Some description

Balanskravet klaras
Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunens resultat ska vara minst ett nollresultat. Värmdö kommun lever med viss marginal upp till lagens krav.

Finansiella mål uppnådda
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning innefattar fyra finansiella mål, måluppfyllelsen 2017 är enligt följande:
• Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag ska vara minst 1 procent exklusive engångsposter. Resultatet uppgick till 2,8 procent, målet är således uppnått.
• Soliditeten ska öka. Soliditeten minskade, främst till följd av omfattande investeringar, med 1,7 procentenheter till 28,1 procent, målet är således inte uppnått. Nyckeltalet kan jämföras med riksgenomsnittet, som 2016 var 46 procent.
• Nämndernas budgetavvikelse ska vara positiv eller 0 procent. Budgetavvikelsen var sammantaget marginellt negativ och uppgick till –0,1  procent, målet är således inte uppnått.
• Affärsdrivande verksamhet, avgiftsfinansieringsgraden ska över tid vara 100 procent. Verksamhetens skuld till skattekollektivet får uppgå till 15 procent av omsättningen, under kort tid tillåts skuldsättningen öka till 25 procent, det förutsätter dock att det finns en tydlig plan för återbetalning. VA-verksamheten redovisar positivt resultat för 2017 och är nu helt skuldfri. Renhållningsverksamheten visar ett resultat 1,5 mnkr bättre än budgeterat, men det är likväl ett negativt resultat för året med 2,4 mnkr. Det innebär att skulden till skattekollektivet ökar till en relativt hög nivå om 13,2 mnkr, vilket motsvarar 18 procent av 2017 års omsättning. Verksamhetens taxor har höjts år 2018 vilket möjliggör återbetalning.

Skatteintäkter
Prognoserna för skatteunderlagets tillväxt höjdes under år 2017. Jämfört med kommunfullmäktiges budgetbeslut hösten 2016 ökade förväntningarna under tiden fram till revideringen av budgeten markant vilket, trots något minskade prognoser i utjämningssystemet, ledde till att budgeterade intäkter från skatter och utjämningssystem ökade med drygt 13 mnkr. Därtill höjdes prognosen för avräkningen 2016/2017 i slutet av året vilket gjorde att utfallet i bokslut jämfört med reviderad budget blev ytterligare knappt 4,8 mnkr.

Nettokostnaderna ökade mer än skatteintäkterna
Intäkterna från skatter och utjämning steg 2017 med 2,4 (6,4) procent. Det kan jämföras med att verksamhetens nettokostnader steg med 7,1 (3,9) procent. Förhållandet dämpar markant resultatet för kommunen.

Nämndernas underskott: - 2,1 mnkr
Nämnderna redovisar ett underskott om -2,1 (+37,6) mnkr jämfört med budget. Det är en väsentlig skillnad jämfört med 2016. Variationen är stor mellan nämnderna där Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott om   -37 mnkr respektive -19 mnkr, samtidigt som betydande överskott finns hos Kommunstyrelsen (+27 mnkr) Utbildningsnämnden (+13,3 mnkr), och Näringslivsnämnden (+8,2 mnkr).


Befolkningstillväxten fortsätter
Invånarantalet i Värmdö kommun ökade under 2017 med 1 444 (893) personer till 43 444 (42 000) invånare.


Betydligt högre investeringstakt
Investeringarna på 550 (380,3) mnkr ligger nästan 45 procent över före-gående års nivå. Även i ett längre tidsperspektiv har investeringarna ökat mycket kraftigt, investeringsnivån 2017 var 87 procent högre än 2015, en tydlig fingervisning om den investeringstakt Värmdö Kommun befinner sig i.
Låneskulden till kreditinstitut uppgår till 1 166,1 mnkr, en ökning med 281,4 mnkr jämfört med 2016. Orsaken till ökningen är framförallt nämnda investeringsökning. Kommunens bolag, Kommunhuset i Värmdö AB, med sin stora kassa från försäljningen 2015 av aktier i VärmdöBostäder AB, svarar för utlåning om 694 mnkr till kommunen. Den totala skuldsättningen är således fortsatt hög och trots det låga ränteläget går 28,8 (27,4) mnkr av kommunens skatteintäkter till att betala räntor. På några års sikt finns en betydande risk för högre räntor än 
dagens nivåer.
Utblick framåt
2018 beräknas bli det år då högkonjunkturen når sin topp. Åren därefter går Sverige mot konjunkturell balans med betydligt svagare utveckling av sysselsättningen. Utvecklingen av det reala skatteunderlaget når sin botten år 2020, främst på grund av att skatteunderlagskomponenten Arbetade timmar då till och med är negativ, för att nästkommande år vända upp igen. Löneutvecklingen väntas vara fortsatt blygsam trots den arbetskraftsbrist som råder vilket leder till fortsatt lågt inflationstryck. Riksbanken väntas därför höja styrräntan tidigast i oktober 2018.
Tillväxten beräknas öka från 2,5 procent år 2017 till 2,8 procent 2018 för att sedan vända nedåt när inhemsk konsumtion och investeringar minskar.SKL ser samtidigt genomsnittliga kostnadsökningar under en 10-årsperiod i kommunsektorn med cirka 1,4 procent årligen. Främsta orsak är det ökande demografiska trycket med ökat antal barn, ungdomar och äldre. Mellan 2016 och 2021 spås en ökning av behoven med 8 procent. Den snabba ökningen blir en utmaning för kommunerna som inte kan förvänta sig lika stora intäktsökningar som tidigare. Värmdö kommun kommer sannolikt inte vara något undantag därvidlag.Efter att nämnderna i Värmdö under 2015 och 2016 redovisat överskott visar de 2017 sammantaget ett litet underskott. Enstaka nämnder visar alltjämt mer omfattande underskott. Det är viktigt, för att kunna upprätthålla en god ekonomi i kommunen som helhet, att även dessa nämnder når balans i förhållande till budget. Värmdö kommun har en stor låne-
skuld som under 2017 har ökat till följd av omfattande investeringar. I det låga ränteläge, som för närvarande råder, är kommunens räntekostnader förhållandevis låga; dock måste man räkna med att marknadsräntorna kommer att stiga framöver, innebärande fördyringar för kommunen. En av de främsta utmaningarna för Värmdö blir att behålla en kontrollerad utveckling av låneskulden och att uppfylla målsättningen om stärkt soliditet, detta i ett läge när det finns relativt omfattande förväntningar rörande framtida investeringar. För att kunna klara ekvationen krävs både en sund ekonomi i grunden, med ett gott årligt driftresultat, och en väl avvägd och prioriterad planering av investeringar.  
Finansiell analys
Some descriptionModell för finansiell analys
Den finansiella analysen grundar sig på den så kallade RK-modellen. Den utgår ifrån fyra finansiella aspekter.
Syftet är att identifiera finansiella möjligheter och problem samt att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushåll­ning. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal.
Resultat och kapacitet
Resultatperspektivet visar vilken balans som finns mel­lan löpande intäkter och kostnader under året och över tiden. Här analyseras och förklaras bland annat årets resultat och dess orsaker, balanskravsutredningen och investeringsutvecklingen. I kapacitetsperspektivet analyseras kommunens finansiella situation i ett längre perspektiv, exempelvis soliditetsutveckling och skuldsättning.

Positivt resultat 2017

Some description

Kommunen
Värmdö kommun uppvisar ett relativt gott resultat för 2017.

Some description

Koncernen
Kommunkoncernens resultat uppgick 2017 till +77,7 (197,1) mnkr med hänsyn tagen till att VärmdöBostäder AB ägs av kommunen till 51 procent och av Rikshem till 49 procent. Det är ett väsentligt lägre resultat än 2016. Dotterbolagen i KIVAB redovisar resultat enligt följande: VärmdöBostäder AB i sin helhet 16,9 (68,4) mnkr, Gustavsbergsbadet -0,5 (0,0) mnkr och Värmdö Hamnar AB 4,1 (1,6) mnkr. Moderbolaget i den aktiebolagsrättsliga koncernen, Kommunhuset i Värmdö AB, redovisar ett överskott på 4,6 mnkr. Siffrorna ovan avser resultat efter koncernbidrag.

Skatte- och nettokostnads
utveckling

Some description

En orsak till resultatförsämringen år 2017 är att ökningstakten för 
skatteintäkter och skatteutjämning (2,4 procent)  var betydligt lägre än 
kommunens nettokostnadsutveckling (7,1 procent).Lönekostnaderna, som utgör den i särklass största delen av kostnaderna, har stigit med ca 5,3 procent exklusive sociala avgifter. Inflationen har samtidigt varit 1,8 procent.

God ekonomisk hushållning
– Balanskravet uppfyllt

Kommunallagen anger att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Det innebär för Värmdö Kommun att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras och att kommunen  uppnår uppsatta finansiella och verksamhetsmässiga mål.
För Sveriges kommuner gäller balanskravet, vilket innebär att kommunernas intäkter varje enskilt år måste överstiga kostnaderna. Balanskravsutredningen visar att Värmdö har efterlevt balanskravet 2017 med god marginal.

Some description


Kommunens ekonomiska resultat (sista raden på resultaträkningen) är utgångspunkten vid avstämningen av balanskravet. Resultatet korrigeras för realisationsvinster (försäljning av fastigheter). Årets balanskravsresultat uppgår till +62,0 (136,4) mnkr.Det finns en möjlighet för kommunerna att i balanskravsutredningen reservera delar av ett positivt ekonomiskt resultat i en resultatutjämningsreserv. Reserven kan senare användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Värmdö kommun har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning, men valt att inte införa en resultatutjämningsreserv.

Driftkostnadsandelen ökade
En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans 
mellan löpande kostnader och intäkter. Detta kan mätas genom att se hur stor andel kommunens löpande netto-
kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande.

Some description

År 2017 uppgick driftkostnadsandelen till 97,1 procent, 4,4 procentenheter högre än 2016.

Investeringarna högre än 
föregående år

Some description

Investeringarna i kommunen har ökat i betydande omfattning även under 2017. Mer om investeringar går att läsa i avsnittet Nämndernas och bolagens investeringar.Nyckeltalet avskrivningar i relation till nettoinvesteringar visar i vilken utsträckning kommunen ny- eller reinvesterar och om kommunen i längden riskerar kapitalförstöring. Nyckeltalet har sjunkit jämfört med föregående år. Värmdö har under den senaste treårsperioden legat avsevärt under 100 procent vilket indikerar att kommunen har byggt upp tillgångar.

Some description

Koncernen
2017 uppgick kommunen och bolagens investeringar till 625 mnkr. Ökningen har varit brant stigande jämfört tidigare år beroende på högre 
investeringar för kommunen och Värmdö Bostäder AB.

Självfinansieringsgraden av 
investeringar sjunker
Självfinansieringsgraden visar i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Ambitionen bör vara att genom egna tillförda medel så långt möjligt finansiera investeringar för att inte behöva ta av sparade pengar eller tvingas låna externt. Tabellen visar att en knapp tredjedel av kommunens investeringar har finansierats med driftresultatet, exkluderat VA-investeringar uppgår självfinansieringsgraden till 50,3 procent. VA-utbyggnaden svarar för ca 221,2 mnkr av investeringarna. Dessa ska finansieras av VA-kollektivet och inte inom ramen för kommunens skattefinansierade verksamhet.
Driftresultatet har minskat jämfört med 2016, därtill har investeringsvolymen ökat ytterligare. Tillsammans utgör det orsaken till att självfinansieringsgraden har sjunkit betydligt 2017.

Some description

Kommunkoncernen hade 2017 204,9 mnkr kvar av driftintäkter när den löpande verksamheten hade finansierats. Det kan jämföras med investeringar på 625 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick därmed till 50,7 procent.

Some description

Lägre soliditet
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna medel och är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Soliditeten påverkas av resultatet och förändringen av tillgångar 
och skulder.
En hög soliditet indikerar ett gynnsamt utgångsläge och en låg soliditet visar motsatsen. Den årliga förändringen av soliditeten är ofta ett mer intressant mått på kommunens finansiella status. Kommunens investeringar och andelen av dessa som finansieras med egna medel påverkar soliditeten och förbättras om kommunen amorterar på låneskulden.

Some description

Kommunen

Some description

Kommunens soliditet uppgick 2017 till 28,1 procent, vilket innebär en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med tidigare år. Kommunens eget kapital har ökat med 64 mnkr medan tillgångarna har vuxit med 463 mnkr.Värmdö kommuns soliditet är fortfarande betydligt lägre än rikets genomsnitt, som 2016 var 46 procent. Det beror i första hand på att Värmdös investeringar i verksamhetsfastigheter historiskt huvudsakligen finansierats med lån. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas än så länge, i enlighet med gällande rekommendationer, inte som skuld i balansräkningen. De rubriceras i stället som en ansvarsförbindelse och påverkar därmed inte formellt soliditeten. Åtagandet är ändå en realitet och kommer att utfalla i pensionsutbetalningar i framtiden. Om ansvarsförbindelsen tas med i beräkningen blir kommunens soliditet drygt 16 procent.
Koncernen

Some description

Koncernens soliditet har minskat marginellt och uppgår vid årets slut till 42 procent. Omräknad med samtliga pensionsåtaganden beaktade var den knappt 32 procent.
Kommunen
Kommunens totala skulder ökade under året med 384 mnkr till 2 903 mnkr. Den del som handlar om skulder till kreditinstitut ökade med 281 mnkr till 1 166 mnkr. Avsättningarna 
för pensioner, intjänade från och med 1998, som också är en form av skuldsättning, ökade med 16 mnkr till 249 mnkr. I diagrammet nedan ingår även ansvarsförbindelsens pensioner och då blir skulden väsentligt högre, totalt 3 676 mnkr, vilket är en ökning med ca 389 mnkr jämfört med 2016.

Some description

Koncernen
Med den fortsatt ökande investeringstakten ökade även den totala skulden under året med 115,3 mnkr till 3 342 mnkr, varav långfristiga skulder och avsättningar utgjorde 2 807,5 mnkr, övriga skulder var kortfristiga.

Some description
 
Kommunens intäkter

Some description

Kommunens klart största intäktskälla är skatteintäkterna, som år 2017 uppgick till 2 014 mnkr eller 66,2 procent av de totala intäkterna. En krona i förändrad skatt motsvarar ungefär 109 mnkr. Verksamhetens övriga intäkter, bl a avgifter och ersättningar för olika utförda tjänster, uppgick år 2017 till 793 mnkr eller 26,1 procent av kommunens sammanlagda intäkter.
Sänkt kommunalskatt

Some description

Kommunalskatten i Värmdö sänktes 2017 med 70 öre jämfört med 2016. 14 av länets 26 kommuner hade under året högre kommunalskatt än Värmdö. Värmdö kommuns kommunalskatt är dock alltjämt högre än länsgenomsnittet, även om skillnaden minskade markant 2017. I landet förbättrades Värmdös ranking från plats 63 till plats 32 
(enligt principen låg total kommunalskatt ger hög ranking).Drygt 30 kommuner i landet har under året höjt sina skattesatser samtidigt som ingen kommun gjort en lika stor sänkning som Värmdö. Ser man till den totala utdebiteringen, inklusive landstingsskatt, låg Värmdö 2017 86 öre under rikets genomsnitt. År 2018 ligger Värmdö kommuns skattesats kvar på samma nivå som 2017.
Risk – kontroll
Riskperspektivet analyserar de finansiella risker som kommu­nen kan utsättas för och som kan påverka resultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här analyseras kassalikviditet, borgens-
åtaganden samt pensionsskuld.
I kontrollperspektivet redovisas hur finansiella målsättningar och planer följs, här analyseras exempelvis bud­getföljsamheten.God ekonomisk hushållning gör att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kommunen bör ha en sådan kortsiktig betalningsberedskap att den kan betala löpande utgifter utan besvär.
Likviditet
Kommunens kassalikviditet visar dess betalningsberedskap på kort sikt. Vid ett värde på 100 procent täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Some description

Kommunen har minskat sin kassalikviditet jämfört 2015 och 2016. Som regulator avseende likviditeten har kommunen och de kommunägda bolagen ett gemensamt koncernkonto, till vilken kopplats en checkräkningskredit.I de kortfristiga skulderna ingår poster som endast delvis blir föremål för utbetalning inom den närmaste tiden. Det gäller t ex semesterlöneskulden på 48,8 mnkr.

Some description

För koncernen har skillnaderna i kassalikviditet och rörelsekapital varit marginella jämfört skillnaden mellan 2015-2016 där försäljningen av VärmdöBostäder AB ägde rum.
Finansiella nettotillgångar
Likviditeten bör ses ihop med skuldsidan. Exempelvis innebär en förbättrad likviditet i kombination med sänkt skuldsättning att kommunens finansiella handlingskraft stärks. Ett mått som beskriver detta förhållande är finansiella nettotillgångar (=skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder).

Some description

Vid årsskiftet översteg skulderna omsättnings- och finansiella anläggningstillgångar med drygt 2,1 miljarder kronor. Det är en avspegling av att stora delar av kommunens investeringar under lång tid lånefinansierats. I jämförelse med många andra kommuner är Värmdös finansiella nettotillgångar synnerligen låga.
Ränterisker
Kommunens låneskuld till kredit-institut, 1 166,1 mnkr, innebär en ökning med 281,4 mnkr under 2017, därutöver har kommunen lån från Kivab med 694 mnkr. Kommun-
invest dominerar som extern kreditgivare med över 1 miljard kr i utlåning till Värmdö kommun.  Koncernens låneskuld uppgick vid årsskiftet till 1 458,1 mnkr.
Snitträntan för kommunens lån under 2017 har varit 1,6 procent, vilket är i stort sett i nivå med 2016. Marknadsräntorna har legat lågt under hela 2017, Riksbankens repo-ränta har legat fast under året på -0,50 procent. Räntekostnaderna på kommunens långfristiga lån uppgick till 28,8 (27,4) mnkr. Koncernens 
totala räntekostnader uppgick till 19,4 (24,7) mnkr. En ränteuppgång på en procent motsvarar på längre sikt en resultat-
påverkan för kommunen på 18,6 mnkr. Emellertid binder kommunen räntan för en del av låneportföljen med hjälp av ränteswapar i syfte att begränsa riskerna. Vid årsskiftet var 750 mnkr räntesäkrade på detta sätt, därmed begränsas effekten av en 
räntehöjning avsevärt under något år. Samtidigt innebär ränteswaparna en viss merkostnad jämfört med helt rörliga lån under en lågränteperiod.
Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden avser till allra största delen dotterbolaget VärmdöBostäder AB. Genom borgen begränsas upplåningskostnaderna 
genom att dyrare upplåning mot pantbrev undviks.

Some description

Kommunens samlade borgensåtaganden ligger på en lägre nivå jämfört med föregående år, främst förklarat av den markanta minskningen gällande VärmdöBostäder AB.  VärmdöBostäder AB uppvisar en stabil ekonomisk utveckling och därvidlag är kommunens ekonomiska risk på kort sikt måttlig. Bolaget betalar en särskild borgensavgift till kommunen i relation till kommunens borgensåtaganden.Kommunens övriga åtaganden avser till övervägande del borgen till föreningar och föreningsägda bolag. Åtaganden avser Ekvallen Värmdö AB, Gestio Ingarö AB, Möja idrottsförening, Gustavsbergs Tennisklubb samt Gustavsbergs Ryttarsällskap AB. Kommunens resterande förlustansvar för statliga bostadslån avseende småhus är nu helt avvecklat.Kommunen ingick 2010 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som är medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. För 2017 överstiger dock kommunens andel av Kommuninvests totala tillgångar andelen av de totala förpliktelserna, därför ses den finansiella effekten av den solidariska borgen som 0.
Pensionsåtagande inklusive 
särskild löneskatt
Kommunens sammanlagda pensions-
åtagande avseende avtalspension upp-
gick vid årsskiftet till 830,1 mnkr, 
det innebär en ökning med ca 10 mnkr 
jämfört med föregående år. Utbetalningarna av pensioner uppgick år 2017 till 32,3 mnkr inklusive löneskatt.
Pensionsåtagandet för tiden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. Det uppgick 2017 till 524 mnkr, därmed ligger 63,1 procent av kommunens pensionsåtaganden utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen minskar numera från år till år. Sedan 1998 belastar kostnaderna för pensioner kommunens resultat det år pensionerna faktiskt intjänas. Nuvarande avtal innehåller dels en avgiftsbestämd, individuell del, som utbetalas årligen och vars placering arbetstagaren själv råder över, dels en förmånsbestämd del för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Sistnämnda åtagande ackumuleras successivt som en avsättning i kommunens balansräkning och ”återlånas” i kommunens verksamhet. Kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen stiger relativt snabbt och avsättningen uppgår nu totalt till 249 mnkr.Ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal gäller från 2014. Detta avtal gäller dock bara arbetstagare som är födda från och med 1986, vilket innebär att det kommer att ha begränsad omfattning och betydelse de närmaste åren.

Some description

Budgetföljsamhet, 
prognossäkerhet

Some description

Resultatet på 63,8 mnkr är 38,6 mnkr bättre än budgeterade 25,2 mnkr. Nämndernas budgetunderskott uppgår till -2,1 (+37,6) mnkr. vilket motsvarar 0,1 procent av nettobudgetomslutningen. Samtidigt gör finansförvaltningen ett bättre resultat än budget, +40,7 (+82,6) mnkr. Mera om budgetutfallet finns att läsa i avsnittet Nämndernas och bolagens utfall samt i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
Årets utfall för nämnderna blev bättre än förväntat i prognosen per 30 september, en avvikelse med knappt 2 procent. Flertalet nämnder 
har förbättrat sina resultat sedan BUP 3. Tre nämnder hade marginella försämringar av sina resultat jämfört BUP 3.En god prognossäkerhet ger förutsättningar för att kunna göra relevanta korrigeringar i ekonomin. Det är naturligtvis särskilt viktigt när marginalerna är små.
Känslighetsanalys
Värmdö kommun påverkas av en mängd olika ekonomiska händelser, en del av dessa ligger utanför kommunens kontroll. Känslighets-
analysen visar hur olika förändringar påverkar kommunens kostnader och intäkter.
Tabellen indikerar att förutsättningarna för kommunens ekonomi snabbt kan förändras, att små förändringar kan innebära stora belopp. Tabellen illustrerar ganska väl kommunens behov av att ha en finansiell beredskap för oförutsedda händelser.

Some description

 

Some description