Nämndernas och bolagens investeringar

Investeringar – 
kommunkoncernen
Kommunkoncernens investeringsvolym uppgick till 625 (413) mnkr. Kommunen stod för 550 (380) mnkr vilket är en kraftig ökning jämfört 2016. 223 (99) mnkr av årets investeringar avser kommunens taxefinansierade verksamhet, varav det mesta hänförs till utbyggnad av vatten och avlopp. Bolagens samlade investeringar har ökat till 75 (32) mnkr. Investeringarnas självfinansieringsgrad uppgår till 50,7 (56,9) procent.

Some description

Nämndernas 
investeringar
Budgettekniken innebär att enskilda projekt budgeteras i sin helhet det år investeringen ska påbörjas, oberoende av om investeringen pågår under flera år. Det är en viktig förklaring till att 906 mnkr kvarstår oförbrukade vid årets slut. Om investeringen pågår under flera år förväntas överskottet överföras till kommande år.
Av årets utfall på 550 mnkr är 61,1 mnkr hänförda till avslutade investeringar och 20,4 mnkr till direktinvesteringar. Budgetöverskottet för avslutade investeringar uppgår till +84,4 mnkr och för direktinvesteringar till +36,3 mnkr. Kommunstyrelsens investeringar under 2017 uppgår till 130,7 mnkr där en stor del består av köp av mark eller fastigheter. Bland de större investeringarna under 2017 kan nämnas exploateringsprojektet Östra Mörtnäs, ett stort garage i Porslinskvarteren, moduler och bostadshus för nyanlända samt iordningställande av Kattholmen med bryggor och hamnar. En omfattande mängd projekt rör Gustavsbergsprojektet med bland annat stora infrastrukturella investeringar. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har främst investerat i inventarier och datorer och iPads.Kultur- och fritidsnämnden har investerat bl a i offentlig utsmyckning och inventarier i sporthallar och gymnastiksalar. De större investeringarna rör Ösby konstgräsplan, ridstigen i Tjustvik och bryggor till Mörtnäs jolleseglare. Tekniska nämndens investeringar rör främst anläggning av gästhamn på Kattholmen, föreningshus vid Ingarö idrottsplats och färdigställande av renovering av Gustavsgården. Under året har uppstart skett av projekt som förskola vid Charlottendal, tillbyggnad av Djuröhemmet och renovering av Farstavikens skola/Ekedal.  Den taxefinansierade verksamheten har investerat i utbyggnad av VA-ledningar framför allt inom områdena centrala Gustavsberg, Värmdövik/Strömma/Herrviksnäs samt Djurö.
Bolagens investeringar
Bolagen fortsatte att öka sin sammantagna investeringstakt under 2017. Sammanlagt investerades för 75 mnkr (32,4 mnkr), varav VärmdöBostäder AB svarade för merparten, 70,1 mnkr. Bostadsbolagets investeringar avser huvudsakligen ROT-renoveringsprojekt i Hästhagenområdet, relining och fönsterbyten i Lugnet samt successionsrenoveringar av lägenheter. Värmdö Hamnar AB har investerat i bl.a. pontoner till Stavsnäs Vinterhamn samt i det pågående planprojektet i Stavsnäs Vinterhamn. Gustavsbergsbadets 
investeringar har varit av mindre omfattning.