Värmdö kommuns medarbetare 2017

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste resurs. I tjänsteintensiva verksamheter har medarbetarnas engagemang, kunskap, och förhållningssätt en avgörande betydelse för vilken kvalitet och kundnöjdhet som organisationen lyckas leverera. Precis som alla andra resurser ska även medarbetarresursen användas hållbart och med effektivitet, och precis som andra resurser kräver 
den noggrann planering för en positiv utveckling och tillväxt.

Some descriptionDen enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en effektiv verksamhet genom ett starkt medarbetarengagemang, en attraktivitet som arbetsgivare och en god arbetsmiljö, är ett gott ledarskap. Därför satsar kommunen mycket på ledarutveckling.
Den totala personalomsättningen i Värmdö kommun har ökat 2017. Ökningen tros till stor del bero på ett ökat marknadstryck avseende yrkeskategorier som är att hänföra till bristyrken och att denna ökning i marknadstrycket påverkar Värmdö kommun.  
Utvecklingsinsatser 2017
Värmdö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med modiga, handlingskraftiga och engagerade ledare. I Värmdö kommun ska varje medarbetare, med hjälp av sin chef, ha möjlighet att växa, frihet att välja väg och frihet att göra skillnad. Våra ledare står för en tydlig kommunikation som uppmuntrar till dialog och främjar delaktighet och ansvarstagande.
I Värmdö kommun är ledarskapet chefens viktigaste arbetsuppgift. Det innebär att våra ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna fullgöra sina uppdrag samt eftersträvar partnerskap i en organisation där vi tar ett gemensamt ansvar för att lyckas med våra olika uppdrag. För att hjälpa våra ledare på vägen satsar kommunen på ledarna genom en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.Inom ramen för ledarakademin har kommunen under året bjudit in till utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, lönebildning samt rekrytering.Våren 2017 genomfördes den fjärde utbildningsomgången i ”Klart ledarskap”, ledarutvecklingsprogrammet för erfarna ledare. Kommunen avslutade under året den nya utvecklingsinsatsen för nya chefer ”Nychefsprogrammet” som startade i oktober 2016. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och fått höga poäng i kursutvärderingarna.2017 innebar även en lansering av en e-learning inom samverkan. Utvärderingen visade att verksamheterna tycker att utbildningsformen var ett utmärkt komplement till den lärarledda utbildningen som genomförs en gång per år.Som ett led i vårt arbete att öka frisknärvaron i kommunen har extra utbildningsinsatser inom rehabilitering erbjudits vid två tillfällen. Utbildningarna har genomförts tillsammans med försäkringskassan och företagshälsovården. De har varit inriktade på ”case” där cheferna fått öva sig i olika rehabiliteringsärenden. Båda utbildningstillfällena har varit fullbokade och utbildningen har uppskattats för att den är verksamhetsnära och ger konkreta verktyg för hur chefen kan agera i vissa situationer.Personalavdelningen har under året även erbjudit och genomfört 15 individuella introduktioner för nya chefer.

Samverkan

Under 2017 har Personalavdelningen inom ramen för samverkansavtalet med fackliga organisationer utfört olika aktiviteter för att stärka samverkansarbetet i kommunen. Aktiviteterna har bestått av:
• En lärarledd utbildning där 10 personer, skyddsombud och chefer 
har deltagit.
• 15 nyanställda chefer har fått en chefsintroduktion där samverkan ingår som en del av flera block.
• Uppföljning av hur samverkan fungerar i organisationen. Nedan 
beskrivs hur uppföljningen är 
genomförd samt resultatet av den.

Uppföljning av 
samverkansavtalet
Uppföljning av samverkan ska enligt avtalet ske en gång per år. 2017 års uppföljning har letts av personalchef och HR-chef och ett antal möten med de fackliga organisationerna har genomförts. Uppföljningens syfte har varit att kartlägga hur samverkan fungerar i kommunens olika verksamheter och att ta fram en handlingsplan för att vid behov stärka samverkan. De gemensamma mötena med de fackliga organisationerna har resulterat i en gemensam plan med aktiviteter som ska ske under 2018 med avsikt att förstärka samverkan.

Medarbetarundersökning
Den medarbetarundersökning som genomfördes under 2017 syftar till att kartlägga den psykosociala 
arbetsmiljön, precis som tidigare mätningar, för att kunna vidta förbättringsåtgärder.
Svarsfrekvensen har ökat från 78 procent 2015 till 84 procent 2017. En del av förklaringen till att andelen svarande har ökat kan vara att det, för första gången, fanns en möjlighet att svara på enkäten via telefon.I årets undersökning används begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö i frågeformuläret eftersom Arbetsmiljöverket gav ut en ny föreskrift 2015 som ersatte den som benämndes Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). Den nya förskriften heter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).Medarbetarundersökningen genomfördes med färre antal frågor än tidigare undersökningar. Nu ställdes 16 frågor och beroende på hur man svarade dök ytterligare följdfrågor upp. I enkäten ställdes frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare, frågor om likabehandling, hot och våld samt de 9 frågorna som är framtagna av SKL, Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa frågor ger oss möjligheten att jämföra oss med övriga kommuner i landet. Resultatet visar att HME-index har sjunkit från 81 till 78. Hur vi står oss mot övriga kommuner går ännu inte att jämföra i Kolada. Det är främst inom index Ledarskap som resultatet sjunkit.  
Arbetsmiljö och hälsa
Värmdö kommun fortsätter att satsa på hälsofrämjande arbete inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Totalt utbetalades drygt 3,2 mnkr i friskvårdsbidrag under 2017. Vilket innebär en ökning med 52 procent jämfört föregående år. En bidragande orsak till ökningen är förmodligen den friskvårdsapp som Värmdö 
kommun började använda januari 2017 och som innebär ett förenklat sätt att använda friskvårdsbidraget. Det innebär att köp av friskvårdsaktiviteter och nyttjande av friskvårdsbidraget görs antingen via en app i mobilen eller genom friskvårdskuponger och medarbetaren behöver inte ligga ute med egna pengar eller spara kvitton för sitt köp.
Den förebyggande satsning som påbörjades under november 2016, att Värmdö kommun anlitade en rehabiliteringskonsult från Feelgood för att öka frisknärvaron, fortsatte under 2017. Syftet med satsningen var att ge chefer stöd och avlastning i att driva rehabiliteringsprocessen, både för medarbetare med korttids- och långtidssjukfrånvaro. De verksamheter som har prioriterats är de med en andel höga sjuktal samt där chefer flaggat för att de önskar stöd i komplicerade ärenden. 13 förskolor, 4 grundskolor, 4 verksamheter inom Omsorg- och välfärdssektorn samt 1 enhet inom Styrning och kvalitetsavdelningen, har fått stöd från rehabiliteringskonsult.Personalavdelningen har arbetat fram ett informations- och diskussionsunderlag med temat medarbetarskap, rehabilitering, hälsa och glädje som presenterats på arbetsplats
träffar och som har fått ett positivt gensvar.
Arbetsskador och tillbud
Under 2017 rapporterades det 204 arbetsskador mot 2016 då det rapporterade 195 stycken. Ökningen ligger inom Omsorg- och välfärdssektorn. Inom Kultur- och utbildningssektorn har rapporterade arbetsskador minskat marginellt, från 105 till 102. Den allra största faktorn till arbetsskadorna uppges bero på vårdtagarens/elevens/klientens problematik. Samma som uppgavs föregående år. Förra året rapporterades stress/tidspress som den näst största orsaken till arbetsskada/tillbud, i år har 
istället bristande rutiner angetts som näst största orsak.
Även tillbuden har ökat, från 278 till 347 stycken. Ökningarna rapporteras bero på brister i kommunikation med elev/kund samt elevs/kunds funktionsnedsättning. Man ser även en ökning av kategorin brister i 
arbetsorganisation, arbetsinstruktioner, bristande rutiner, brister i kommunikationen mellan medarbetare och/eller chef. Under året har chefer och skyddsombud erbjudits två arbetsmiljöutbildningar genom företagshälso-vården. Den har givit grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, hot och våld samt arbets
skador och tillbud.
Sjukfrånvaro
Värmdö kommun har under året arbetat systematiskt med att få ned sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron uppgår år 2017 till 7,9 procent vilket är en minskning med 0,8 procentenheter från föregående år. Den stora minskningen har skett för långtidssjukfrånvaro, dvs sjukfrånvaro under sammanhängande tid av minst 60 dagar, från 4,9 procent (2016) till 4,6 procent (2017). Korttidssjukfrånvaron har minskat marginellt från 3,8 procent (2016) till 3,7 procent (2017).Den största minskningen kan ses i kvinnors sjukfrånvarosiffror från 10,0 procent (2016) till 9,0 procent (2017) medan männens sjukfrånvaro ligger kvar på samma nivå som tidigare dvs 4,6 procent (2016) och 4,6 procent (2017). Tabellen nedan visar sjukfrånvaron i procent för Värmdö 
kommun i olika kategorier. En minskning har skett inom samtliga redovisade kategorier med undantag för mäns sjukfrånvaro – som ligger kvar på samma nivå som förra året. Tabellen nedan visar den totala sjukfrånvaron i de kommunala bolagen.


Some description

Jämställdhet
Könsfördelning
Vid Värmdö kommun är könsfördelningen 76,3 procent kvinnor och 23,7 procent män, vilket är en förändring med 0,1 procent ökning av män jämfört med 2016. Kvinnor dominerar främst inom vård och omsorg medan män dominerar inom de tekniska yrkena. Vid nyrekrytering eftersträvas en jämnare könsfördelning vid samtliga arbetsplatser.

Lönekartläggning 2017
2017 års lönekartläggning, som har gjorts bland tillsvidareanställda medarbetare, påvisar inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Löner  
Utbetald lönesumma
Under 2017 betalade Värmdö kommun ut 955 miljoner kronor i löner exkl. sociala avgifter. Det är en ökning med 48 miljoner kronor eller 5,29 procent jämfört med 2016.

Medellöner för kvinnor och män
Kvinnornas medellön är i år 99,9 procent av männens medellön. Skillnaden har minskat med 1,9 procentenheter sedan 2016.

Some description

Personalomsättning
Den totala personalomsättningen vid kommunen har ökat under 2017 från 10,1 procent 2016 till 13,7 för 2017. Ökningen tros bland annat bero på ett ökat marknadstryck avseende yrkeskategorier som är att hänföra till bristyrken och att detta påverkar i såväl Värmdö kommun som i andra kommuner.
Av det totala antalet avgångar om 336 individer (230 under 2016) hänförs 85,7 procent till uppsägning på egen begäran, 8,6 procent till pensionsavgångar, 2,7 procent till uppsägning från kommunen och 3,0 procent till övriga orsaker.
Övertid och mertid
Med övertidsarbete avses den tid medarbetare arbetar utöver heltidsmåttet. Med mertid menas den tid medarbetaren arbetar utöver sin deltidssysselsättning upp till heltidsmåttet. Den sammanlagda över- och mertiden för 2017 uppgick till totalt 42 222 timmar, vilket är en minskning med över 7 procent jämfört med 2016 års värde som var 45 249 timmar. Kvinnornas övertid och mertid har sjunkit från förra åren med 953 timmar och männens övertid och mertid har sjunkit med 2074 timmar.

Kommunens medarbetare i siffror
Medarbetare delas i denna redovisning in i tre olika kategorier: tillsvidareanställda, visstidsanställda med månadslön samt visstidsanställda med timlön. Begreppet antal medarbetare i det följande inkluderar inte visstidsanställda med timlön om det inte uttryckligen anges.

Antal anställda per 
anställningsform
Totalt var 3 349 personer anställda vid Värmdö kommun den 31 december 2017 inkluderat visstidsanställda med timlön. Av dessa är 2 658 månadsavlönade, varav merparten, 88,5 procent, är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2016. Antalet visstidsanställda med timlön har sjunkit med 2 procent jämfört med 2016.

Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare inom Värmdö kommun uppgick under 2017 till 2 484, vilket är en ökning med 55 stycken från föregående år. Nedanstående tabell visar fördelningen av antal anställda, antal årsarbetare och medelsysselsättningsgrad fördelat mellan kvinnor och män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland Värmdö kommuns medarbetare 2017 uppgår till 93,4 procent.

Some description

Some description


Åldersfördelning
Följande diagram visar den procentuella åldersfördelningen bland Värmdö kommuns medarbetare under den senaste nioårsperioden. Åldersstrukturen är relativt stabil över tid, och förändringarna jämfört med föregående år är små. Dock syns ett trendbrott att gruppen medarbetare mellan 30-39 år ökar, gruppen 40-49 år sjunker samt att gruppen 60-67 år ökar.

Some description


Pensionsavgångar
Under den kommande sjuårsperioden förväntas antalet medarbetare som går i pension minska något jämfört med de senaste åren, förutsatt att de går i pension vid 65 års ålder. Medarbetarna har möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder.
Antalet pensioneringar, i kombination med behov av ersättningsrekryteringar till följd av extern personal-
 omsättning, kommer att ställa krav på Värmdö kommun såväl att upplevas som en attraktiv arbetsgivare som att ha en fortsatt effektiv och väl fungerande rekryteringsprocess.