Kommunstyrelsens ordförande

Some descriptionGod ekonomi är 
A och O

Det är glädjande att vi uppnår vårt resultatmål även för 2017, trots den uppförsbacke vi haft under året. Resultatet på 64 miljoner är lägre än 2016 och de resultat vi kunnat se flera år i följd innan dess. Det visar på behovet av beredskap för de utmaningar som vi står inför. En åldrande befolkning och bostäder av alla slag, som studentbostäder, seniorbostäder men också bostäder för de nyanlända som blir anvisade till vår kommun, är bara några av de utmaningar vi står inför. Det tål därför att upprepas att en god ekonomi är grundläggande för att vi ska kunna utveckla vår kommun.

På kommunstyrelsens uppdrag redovisades 
en omfattande analys av kommunens 
behov av investeringar i verksamhetslokaler fram till år 2030. Analysen som gjordes av PwC visar på ett investeringsbehov på 6,9 miljarder kronor, givet att allt ägs och drivs i kommunens regi. Efter exploateringsintäkter och effektiviseringar kommer detta att innebära en skuldökning på 4,4 miljarder kronor till 2030. En insikt som förhoppningsvis bidrar till en konstruktiv politisk diskussion om hur vi kan hitta alternativ som 
främjar en kvalitetskonkurrens men också 
investeringsfördelning. Värmdö kommun ska 
vara en möjliggörare men inte nödvändigtvis 
en utförare.

Förebyggande arbete för 
trygg vardag
Ett ämne som är viktigt ur flera perspektiv 
är det förebyggande arbetet. Det handlar 
om allt ifrån utbudet av fritidsaktiviteter till direkt riskprevention som bland annat trygghetsrådet, TRÅ. TRÅ är kommunens samordnande organ i trygghetsfrågor. Kommundirektören har 
etablerat en operativ tydlighet vilken är grundläggande för ändamålet.
Ett rikt fritids- och kulturliv är en av de bästa förebyggande satsningarna. Därför har bland annat ytterligare två ridstigar inrättats. I ämnet naturnära kan även den digitala appen ”Naturkartan” läggas. Appen erbjuder guidning i vårt vackra Värmdö. Kultursidan har dominerats av ödesfrågan om framtiden för Gustavsbergs Porslinsmuseum, som till sist fick ett lyckligt slut med övergången till Nationalmuseums regi. Sommarutställningen 2017 med föremål av Wilhelm Kåge blev början till det långsiktiga samarbetsavtalet med Nationalmuseum.
Fokus på kvalitet och kompetensutveckling
Värmdö kommun har tillsammans med sex andra kommuner gått med i det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet (FoU) om inkluderande lärmiljöer i samarbete med iFous och Högskolan i Borås. Syftet är att sammanhanget ska anpassas för att möta varje enskild individs behov och inte tvärtom. Programmet syftar också till att främja 
utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer.
Särskild vikt har även lagts på en vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna där Värmdö kommun bland annat anordnat kompetensutvecklingsinsatser. Skolledare har genomgått utbildning i analys av systematiskt kvalitetsarbete.Politiker och tjänstemän från utbildningsnämnden genomförde en ungdomsdialog med elever i högstadiet med temat trygghet i skolan. Ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Ekedalsskolan fick också en lösning som byggde på en demokratisk process där föräldrar och medborgare fick vara med. Skolan kommer således att behålla sitt miljö- och kulturella värde men förblir i samma storlek som tidigare. Det ökade behovet av skolplatser kommer istället att tillgodoses i den nya skolan i Charlotten
dal som enligt kommunstyrelsens intention ska byggas och drivas i 
privat regi. Inom vård- och omsorgsnämnden har en ny tjänst, seniorlots/
demenssjuksköterska tillsatts. Flera aktiviteter har anordnats för personer med funktionsnedsättning som funkisdisco, bowling, besök på Kolmården, Eskilstuna zoo, Siggesta gård, Skansen och mycket mer. Dessutom genomfördes ett sommarkollo för alla som ansökte om sommarkollo enligt LSS.
Investeringar för en 
levande skärgård
Det har varit fokus på fastighetsunderhåll under 2017. Under hösten startades ett projekt upp om underhållsinventering som beräknas vara klart våren 2018.
Värmdö har under 2017 gjort investeringar på 550 mnkr vilket ligger nästan 45 procent över föregående 
års nivå. Utöver de som kommer från skattekollektivet, har investeringar gjorts på VA-utbyggnad på 221 mnkr vilka belastar VA-kollektivet. Tekniska nämndens skatte
finansierade investeringar har till stor del gått till renoveringarna i Gustavsgården och Kattholmen samt färdigställandet av Farstavikens 
skola på Kvarnberget. En utbyggnad av Djuröhemmets särskilda boende är igång. Intill Djuröhemmet har även bygget av ett nytt trygghetsboende startat under hösten 2017. Värmdö kommun är med och investerar i ett större skärgårdsprojekt 
under namnet SEASTOP. De sammanlagda investeringarna i projektet kommer att vara på drygt 42 mnkr och finansieras bland annat genom  EU:s projekt Central Baltic.  Syftet med projektet är att båtplatser, reningsverk och service i gästhamnar ska utvecklas och rustas upp. Nio hamnar i Värmdö berörs och satsningen gör att vi får en fantastisk hävstångseffekt i flera bemärkelser. SEASTOP gör att många fler kan besöka attraktiva hamnar och bidra till ökade intäkter för 
besöksnäring och skärgårdsbor.
Demokrati och fortsatt utveckling för Värmdö
Som ett led i arbetet för mer 
öppenhet och transparens har ett 
arbete inletts med en styrmodell som är tydlig att följa och genomsyrar alla områden. Gemensamma politiska visioner ska eftersträvas konsekvent och oavsett installationsår vid nya mandatperioder och valår. Hög servicegrad, ansvarskänsla och konsekvensanalys av de egna handlingarna hos politiker som tjänstemän är en minsta gemensamma plattform som krävs för att uppnå det. Det är något som alla och envar borde kunna lova i stundande valår, varken mer eller mindre.


Deshira Flankör
Kommunstyrelsens ordförande