Korta fakta om Värmdö kommun

5 ÅR I SIFFROR 

2013

2014

2015

2016

2017

Antal invånare 31 december

39 784

40 541

41 107

42 000

43 444

Total kommunal skattesats i Värmdö

32,18

32,01

32,01

31,96

31,26

varav till Värmdö kommun

20,08

19,91

19,91

19,88

19,18

Antal anställda (exkl timanställda) i kommunen

2 514

2 553

2 558

2 621

2 658

 

 

 

 

 

 

Årets resultat, mnkr

124,2

47,6

100,1

157,2

63,8

Nettokostnadsandel av skatteintäkterna
och generella statsbidrag, procent

90,4

96

94

92

96

Nettoinvesteringar, mnkr

190,3

268,9

294,5

380,3

550,0

Soliditet (exkl pensionsskuld, ansvarsförbindelser), procent

26,8

26,8

27,4

29,8

28,1

Tillgångar per invånare, kronor

80 631

83 443

89 494

93 385

100 946

Skulder och avsättningar per invånare, kronor

59 022

61 062

64 988

65 542

72 560

 
Uppgifterna i översikten redovisas enligt de redovisningsprinciper som har tillämpats under respektive år.

Some description