Kommunens kvalitet i korthet

Sedan 2010 deltar Värmdö kommun i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). 
Resultat presenteras inom fem områden:
• Din kommuns tillgänglighet

• Trygghetsaspekter i din kommun

• Din delaktighet och kommunens information
• Din kommuns effektivitet
• Din kommun som samhällsutvecklare

Genom resultatredovisningen ska kommunens kvalitet och effektivitet kunna beskrivas. Cirka 260 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen och den ger därmed en bra möjlighet att jämföra resultatet i förhållande till andra kommuner.
Undersökningen omfattar 40-
talet mått inom de fem områdena. Utfallet på vissa av mått tas fram av kommunerna, medan andras fås genom 
olika statistikmyndigheter som exempelvis SCB, Skolverket och Socialstyrelsen. Liksom flera andra kommuner har Värmdö inte haft möjlighet att inrapportera resultat på alla måtten. Resultatet som redovisas här baseras på de mått där Värmdö har ett resultat.

Kommunens tillgänglighet

Området kommunens tillgänglighet mäts genom åtta mått. Tre av måtten, avseende kvalitetsaspekter kopplat till kontakter via telefon och e-post, genomförs av ett externt företag. Företaget kontaktar under en mätperiod på sammanlagt fem veckor kommunen genom 108 telefonsamtal och 108 e-postbrev med vanligt förekommande frågor. Företaget gör utifrån de svar som ges en bedömning av kommunens service, bemötande och tillgänglighet.
Värmdö kommuns resultat när det gäller tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post är bra och ligger över genomsnittet för två av tre mått. Tillgängligheten via e-post är väldigt hög, där 98 procent av e-postbreven besvaras inom två arbetsdagar. Tillgängligheten via telefon till Värmdö ligger dock under genomsnittet, med 38 procent som får svar på en fråga inom 60 sekunder. 28 procent får svar inom två minuter och ytterligare 29 procent av samtalen har en svarstid på över två minuter. I fem procent av fallen fås ingen kontakt, vilket kan bero på att samtalet har avbrutits eller har hänvisats vidare till en person som inte svarar. Kommunens tillgänglighet mäts även genom mått kopplade till kommunens verksamheter, som väntetid till förskola, särskilt boende och försörjningsstöd. Även öppettider på simhall, återvinningscentral och biblioteket används som mått inom området tillgänglighet. Utfallet för 2017 för Värmdö, en utvecklingstrend jämfört med 2016 års resultat för Värmdö samt en jämförelse med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner framgår i 
tabellen nedan.

Kommunens tillgänglighet

Värmdö
2017

 Utveckling

 Genomsnitt
2017

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga
via epost får svar inom två arbetsdagar?

98 %

Some description 

86 %

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen
via telefon får direkt svar på en enkel fråga?

38 %

Some description 

52 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

88 %

 Some description

81 %

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?

71 timmar

 Some description

63 timmar

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten
har fått plats på önskat placeringsdatum?

86 %

Some description 

60 %

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats på förskolan
på önskat placeringsdatum?

22 dagar

Some description 

30 dagar

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende
från ansökan till erbjudande om plats?

59 dagar

Some description 

56 dagar

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

Uppgift saknas

16 dagar

Some description 

Trygghetsaspekter

KKIK omfattar tre mått inom området trygghet inom förskola, skola och hemtjänst. Måttet avseende hemtjänst baseras på egenrapporterade uppgifter från kommunerna, medan tryggheten inom förskola och skola baseras på uppgifter från Skolverket respektive Skolinspektionen.
Ett tidigare använt trygghetsmått, hämtat från SCB:s medborgar-undersökning, har utgått. Detta har ersatts av måttet kring trygghet i skolan, som inrapporteras från Skolinspektionen. Denna förändring gör att det inte går att jämföra utfallet och uppvisa någon trendutveckling jämfört med tidigare år. Ett tidigare använt mått om faktiskt utfall avseende antal barn per personal i kommunens förskolor har utgått. Måttet avseende planerat antal barn per personal kvarstår dock även i årets mätning.Värmdö kommuns resultat på trygghetsmåtten är bra och är i samtliga fall i nivå med genomsnittet för riket. Förändringen i resultatet på måttet inom förskolan har endast uppvisat en marginell förändring jämfört med 2016, då utfallet var 5,2 barn per personal inom förskolan (planerad bemanning).

Trygghetsaspekter

Värmdö
2017

 Utveckling

 Genomsnitt
2017

Hur trygga är eleverna i skolan?

Index: 85,4

Index: 83

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst
under en 14-dagarsperiod?

17 personer

Some description

15 personer

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad)?

5,4 barn

Some description

5,3 barn

Some description 

Delaktighet och 
information

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och kommunens information mäts med två mått i KKIK. Måtten utgörs dels av en undersökning av kommunens information på sin webbplats som genomförs av SKL samt en egenrapporterad uppgift baserat på ett delaktighetsmått med 18 frågor avseende medborgarinflytande.
För båda måtten uppvisar Värmdö kommun en positiv trend jämfört med kommunens resultat föregående år. Utfallet ligger i båda 
fallen väsentligt över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.

Delaktighet och information

Värmdö
2017

 Utveckling

 Genomsnitt
2017

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Index: 88

Some description

Index: 79

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta
i kommunens utveckling?

70 %

Some description

57 %

Some description


Kommunen som samhällsutvecklare

Kommunen som samhällsutvecklare 
är det sista området som ingår i KKIK. Måtten utgörs av egenrapporterade mått från kommunerna samt från exempelvis SCB och SKL.
Trenderna inom de olika måtten uppvisar olika trender. I många fall har dock Värmdö kommun ett bättre resultat än genomsnittet i riket.

Kommunen som samhällsutvecklare

Värmdö
2017

 Utveckling

 Genomsnitt
2017

Andelen förvärvsarbetare i kommunen?

86 %

Some description

80 %

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

1,7 %

Some description

4,2 %

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

7,6

Some description

5,2

Vad ger företagare för sammanfattande omdöme om kommunens
service för företagen?

Index: 71

Some description

Index: 72

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

10,4

Some description

12,1

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

31 %

39 %

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?

44 %

Some description

34 %

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

24 %

Some description

28 %

Some description

 

Kommunens effektivitet

Den större delen av frågorna inom KKIK avser mått som ska visa på effektiviteten i kommunen. Underlagen 
utgörs av såväl egenrapporterade upp-
gifter från kommunerna som 
uppgifter från olika statistikmyndigheter som exempelvis SCB och Social-
styrelsen.
Utfallen på måtten och kommunens effektivitet mäts genom bland annat kostnadsmått. I dessa fall görs inte någon värdering av utvecklingstrenden och om denna är positiv eller negativ. Detta eftersom en kostnadsökning inom 
ett område kan spegla en riktad satsning och därmed inte i sig utgör en negativ utvecklingstrend.Andra mått mäter utfallet på ett antal i förväg identifierade kvalitetsaspekter i vissa verksamheter, som exempelvis grupp- och serviceboende inom LSS eller omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst. Kommunens resultat redovisas för dessa mått i procent, vilket 
utgör kommunens andel avuppfyllda kvalitetsindikatorer. Detta kan till exempel avse andel boendeplatser inom LSS där den boende kan ta emot besök efter kl. 21.I de fall resultatet redovisas som ett 
index är det maximala utfallet ett index om 100. Utvecklingstrenderna för Värmdö kommuns utfall på effektivitetsmåtten 
går åt skiftande håll. I flera fall är det fråga om marginella förändringar jämfört med 2016 års utfall. För flera av måtten, som provresultat i årskurs 6, behörighet till gymnasiet och kvalitetsaspekter i särskilt boende har Värmdö resultat som ligger högre än genomsnittet för riket. Avseende exempelvis omsorgs- och serviceutbud 
inom kommunal hemtjänst samt 
kvalitetsaspekter inom LSS har Värmdö dock utfall som är under rikssnittet.

 

Kommunens effektivitet

Värmdö
2017

 Utveckling

 Genomsnitt
2017

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr/år)

139 tkr

133 tkr

142 tkr

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

88 %

Some description

76 %

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

73 %

Some description

69 %

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?

91 %

Some description

84 %

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8?

Index: 65

Some description

Index: 70

Kostnad per betygspoäng?

376 kr

342 kr

440 kr

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen?

74 %

Some description

72 %

Kostnad per elev i gymnasieskolan (tkr/år)

107 tkr

97 tkr

128 tkr

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

79 %

Some description

69 %

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

823 tkr

762 tkr

898 tkr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende?

82 %

Some description

83 %

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?

55 %

Some description

64 %

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

283 tkr

280 tkr

268 tkr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst?

90 %

Some description

92 %

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?

60 %

Some description

81 %

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

82 %

78 %

Some description