Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer och lagstiftning (såsom plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen samt annan relevant lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde) pröva frågor om anmälningar eller ansökningar om bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd med mera. Nämnden ska också utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnad inom nämndens ansvarsområden.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Fastighetsägare och entreprenörer ska uppleva att de får stöd och råd inför anläggning eller åtgärd av småskaliga avloppslösningar.

 

Målet bedöms vara uppfyllt då två möten med entreprenörer och fastighetsägare i samband med inventering har genomförts under 2018.

Some description

Våra kunder, våra företagare och vårt näringsliv ska känna sig nöjda med vårt bemötande, tillgänglighet och vår kompetens.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Nämndens ordförande och avdelningschefen har träffat 12 olika fastighetsägare och entreprenörer. Vidare genomfördes seminariet ”öppet hus”, där näringslivet bjöds in.

Some description

Fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler inom nämndens verksamhetsområde.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Seminariet ”öppet hus” genomfördes och 130 personer var anmälda.

Some description

 Inflytande och dialog

 

 

 

Våra företagare och näringslivet ska känna sig nöjda med vårt bemötande, tillgänglighet och vår kompetens.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Tre DialogLAB tillfällen genomfördes under hösten tillsammans med näringslivsenheten och flera företagare. Dessa workshops fokuserade på service och bemötande.

Some description

Våra kunder, våra företagare och vårt näringsliv ska känna sig nöjda med vårt bemötande, tillgänglighet och vår kompetens.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Projekt med dialog ”på plats” - drop-out, har genomförts och verksamheterna har varit tillgängliga på externa mötesplatser.

Some description

 Ledarskap och medarbetarskap

Våra medarbetare har en god arbetsmiljö som leder till hög närvaro och rimliga sjukskrivningstal. Uppkomna vakanser tillsätts snabbt med motsvarande kompetens.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Medarbetarnas arbetsmiljö har i samband med omlokaliseringen förändrats och upplevs som positiv. Den genomsnittliga sjukfrånvaron ligger lägre än kommungenomsnittet.

Some description


Ekonomiskt resultat
Drift
Bygg-miljö och hälsoskyddsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -0,2 mnkr. En av de största kostnaderna inom verksamheten är personalkostnaderna som ökat med 2,7 mnkr, 9 % från 2017. Marknadsläget för 
löner såväl som ökat antal medarbetare totalt har påverkat lönekostnaderna. Vakanser och personalomsättning inom avdelningen påverkar intäkterna.
Överskottet inom miljö-, hälso
skydd- och livsmedelsenheten är framför allt av redovisningsteknisk karaktär.Kommunen har sett en vikande trend av inkomna ärenden för nybyggnation av flerbostadshus och enbostadshus vid en jämförelse med föregående år. Det har i sin tur lett till färre beslut om bygglov, startbesked och slutbesked. Däremot har arbetet med tillsynsärenden genererat fler sanktionsavgifter.Förändringen av intäkter för 
byggenheten 2018 beror på den 
ökade byggsanktionsavgifterna om 
2,4 mnkr.
Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Under året har erbjudits tillfällen till personliga möten på andra 
platser i kommunen i form av drop-out. Kommunen har även varit närvarande vid andra evenemang såsom båtmässan, seminarie för nya fastighetsägare i Värmdö 
kommun samt företagardagar.
• För att förbättra för näringslivet och företagarna i Värmdö har ett samarbete med näringslivsenheten initierats och genomförts i form av dialogLAB. Vissa förändringar har genomförts som kommer att underlätta näringslivets ärenden och förhoppningsvis på sikt att leda till nöjdare näringsliv.
• Värmdö kommuns revisorer har utfört en fördjupad revision av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av små avlopp. En handlingsplan har antagits med tidsatta aktiviteter som kommer att utföras under 2020.
• Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) justerade i mars 2018 den prioriteringsordning som fastställdes i översiktsplan 2012-2030 för utbyggnad av kommunalt avlopp och översyn av detaljplaner inom Värmdö kommun. Med anledning av förändringen har bygg-, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden behövt planera om, avsätta resurser och göra ytterligare översyn av fastigheterna i berörda områden.
• Värmdö Kommun är en av fem pilotkommuner i projektet Baltic 
Sea City Accelerator, drivet av stiftelsen Race for the Baltic. Projektet syftar till att samarbeta kring hållbara lösningar för ett mer välmående Östersjön.
• Inom miljöskydd- och hälso-skyddsområdet har flera komplexa ärenden behövt hanteras. De har också uppmärksammats medialt, från politiker samt av kommuninvånare. Två informationsmöten gällande utsläpp till Farstaviken från Ekobacken har genomförts.
• Samverkan har skett inom ramen för miljösamverkan Stockholms län inom bassängbadsnätverket, 
hus- och ventilationsnätverket, 
förorenad mark, dagvatten, detalj-
planer, miljöolyckor samt båttillsyn.
• Förbättringsarbete avseende 
klagomålsprocessen har startat och flera workshopar har genomförts. Syftet är att få en enklare process då ett ärende kan omfatta fler verksamhetsområden. 

Nyckeltal
Some description