Nämndernas och bolagens ekonomiska utfall

Nämnderna – jämfört med budget

Some description

Nämnderna redovisar ett budgetöverskott på 31,7 mnkr för 2018. Det innebär en förbättring jämfört med 2017, då ett underskott om -2,1 mnkr redovisades. Här kommenteras större avvikelser, nämndernas ekonomiska utfall analyseras närmare i respektive nämndavsnitt och ytterligare mer i detalj i nämndernas verksamhetsberättelser.
Kommunstyrelsens budgetöverskott beror delvis på att intäkterna från exploateringsavgifter varit högre än budgeterat, medan kostnader för sanering varit lägre. Dessutom finns oförbrukade projektmedel, vilket i många fall handlar om projekt som tar flera år att genomföra.Socialnämndens underskott beror till största delen på merkostnader för inhyrd personal, försörjningsstöd till etableringshushåll, köp av verksamhet samt kostnader för verksamheten för ensamkommande barn som ej kunnat återsökas från Migrationsverket.Tekniska nämndens överskott beror till stor del på försenade investeringsprojekt vilket har medfört lägre kapitalkostnader än beräknat. Lägre personalkostnader på grund av vakanser är också en bidragande orsak till överskottet.  Näringslivsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 7,7 mnkr och beror bland annat på ej utnyttjade budget-
medel inom ledningsutveckling, OSA-tjänster. Nämnden har också erhållit bidrag från arbetsförmedlingen för skapande av feriearbeten.Utbildningsnämnden visar ett överskott delvis pga volymavvikelser inom grundskola och grundsär-
skolan. Verksamhet i egen regi redovisar dock ett underskott beroende framför allt på ökade lärarlöner. Kultur- och fritidsnämndens överskott beror på att Gustavsbergs Porslinsmuseum övergått i Nationalmuseums regi. Kultur- och fritidsnämnden står dock fortsatt för museets lokalkostnader.Vård- och omsorgsnämndens avvikelse rymmer ett överskott inom nämndens finansieringsverksamhet om 21,5 mnkr vilket dras ned av ett underskott på 21,4 mnkr inom den egna verksamheten. Underskottet har uppstått pga höga personalkostnader beroende på hög personalomsättning. Överskottet inom finansieringsverksamheten återfinns framför allt inom biståndsenhet LSS och beror på att behovet inte har ökat i den takt som budgeterats för. Överförmyndarnämndens underskott beror framför allt på uppräkning av arvoden. Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett resultat nära budget. Personalkostnader har ökat något medan intäkter från bl a sanktionsavgifter ökat.Kommunfullmäktiges resultat är i princip inom budget. VA (vatten och avlopp)-verksamheten redovisar ett nettoresultat om 3,4 mnkr vilket är 2,4 mnkr bättre än budgeterat. Orsakerna är främst lägre kapitalkostnader beroende på avslut av stora projekt som flyttats fram i tiden. Renhållnings- och slamverksamheten visar ett resultat om 3,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet beror på lägre kostnader för kretsloppscentralen Kil samt fler tömningar på fastland och i skärgård då fler personer har varit på Värmdö under sommaren. Resultaten för den taxefinansierade verksamheten balanseras inom verksamheten och påverkar därmed inte kommunens driftresultat
Bolagens nettoresultat
Det sammanlagda resultatet för bolagen och bolagskoncernen har försämrats något jämfört med tidigare år. Kivabkoncernens resultat för 2018 uppgår till ca 14,4 mnkr. Jämförelsen med 2016 haltar betänkligt eftersom utfallet för det aktuella året till stora delar var en konsekvens av en omfattande bokföringsmässig återföring av fastighetsnedskrivningar, samt realisationsvinster från fastighetsförsäljningar i VärmdöBostäder AB. Resultatet 2017 förstärktes av realisationsvinster i såväl VärmdöBostäder AB som Värmdö Hamnar AB. Liknande vinster saknas helt för 2018. I siffrorna ingår 100 % av VärmdöBostäder AB:s resultat, utifrån rådande redovisningsprinciper och att moderbolaget, Kommunhuset i Värmdö AB, är majoritetsägare. Dock ska man vara medveten om att det finns ett minoritetsintresse i bolaget, Rikshem äger 49 % av aktierna.
Kommunhuset i Värmdö har för 2018 lämnat ett koncernbidrag till Gustavsbergsbadet AB om ca 7,8 mnkr.
Some description