Gustavsbergsprojektet

Some description

Porslinskvarteren
Inom Gustavsbergsprojektet pågår stora satsningar som ska leda till att Gustavsberg blir en modern tätort där det fina läget vid Farstaviken, de gamla bruksmiljöerna och utbudet av natur, rekreation och kultur i närområdet utvecklas och förädlas. De spännande industrihistoriska miljöerna i centrala Gustavsberg ska utvecklas till en unik och trivsam boendemiljö. Projektet innebär en omfattande stadsutveckling där det planeras för bland annat bostäder, offentliga platser, handel, förskola, parker och en ny bussterminal. Projektet har delats upp i olika områden; Porslinskvarteren, Centrum, Stadsparken, Idrottsområdet, Kvarnbergsterrassen, Kråkberget, Stallet, Vattentornsberget, Strandvik, Maria-
terrassen, Äventyrsleken och Gustavsbergs hamn.
2018 är fyra av projektets delområden, Porslinskvarteren, Stallet, Strandvik och Äventyrsleken, i en genomförandefas där utbyggnad av bostäder, infrastruktur och allmän plats pågår.I Porslinskvarteren där omkring 
1 900 lägenheter kommer att byggas, fortsätter omvandlingen från ett i stora delar inhägnat och delvis stängt fabriksområde till en öppen och 
levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service. Fabriksområdets historia ska vara avläsbar för områdets nya invånare och besökare. Under året har utbyggnaden av kommunens allmänna platser fortsatt och delar av gatorna har färdigställts och kantstensparkeringar öppnats. Även ett för boende och verksamheter gemensamt garage med plats för 530 bilar öppnades under året. Vid årets slut var ungefär 1 400 bostäder färdigställda och omkring 2 200 personer inflyttade i Porslinskvarteren.Detaljplanen för Stallet vann laga kraft 2017 och under 2018 pågick arbete med fastighetsregelringar och projektering av allmän plats.I Strandvik kompletteras den vackra och omtyckta platsen norr om Farstaviken med omkring 60 
bostäder samtidigt som parken tillgängliggörs för allmänheten och båtlivet utvecklas.Under 2018 påbörjades utbyggnaden av både bostäderna och kommunens del av projektet som omfattar ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen och Ekedalsvägen samt utbyggnad av Strandviksparken.I området bakom Gustavsbergsbadet vid entrén till friluftsområdet Ösby träsk har arbetet med att bygga Äventyrsleken påbörjats. Förhoppningen är att en äventyrslek kan skapa en spännande länk mellan Gustavsbergs centrum och naturen i Ösby träsks naturreservat. Lekplatsen kommer att  innehålla äventyrliga och utmanande lekredskap som linbana, klätternät, rutschkana och sandlek.För Stadsparken, Kvarnbergs-terassen och Kråkberget har arbetet med att ta fram detaljplaner pågått under 2018 och kommer att fortsätta under 2019.