Nämndernas och bolagens investeringar

Investeringar – 
kommunkoncernen
Kommunkoncernens investeringsvolym uppgick till 814 (625) mnkr. Kommunen stod för 634 (550) mnkr. Det fortsätter bekräfta att kommunen befinner sig i ett intensivt investeringsskede, något som också framgår av investeringsbudget kommande år.
Den främsta förklaringen till att utfall endast är ungefär hälften av årets totala budget är att oförbrukade budgetmedel från 2017 
har överförts till 2018. Tidigare budgetprincip innebar i huvudsak 
att medel budgeterades i sin helhet det år investeringen påbörjade och sedan rullades framåt till projektets slut. I och med att investeringsprincipen 2018 utvecklades till att budgetera med kassaflöden skulle konsekvensen ha blivit att inte överföra budgetmedel till 2018. En förklaring till att det ändå skedde är det pågående utvecklingsarbetet av investeringsprocessen och att processen inte var helt klargjord vid tillfället. Principen att budgetera med kassaflöden har även beslutats i budget 2019 och framåt. Det tydliggör bedömningen av kommunens finansieringsbehov samt ger en verkligare bild av hur tidsplanen för genomförandet ser ut.
Some description

Nämndernas 
investeringar

Kommunstyrelsens investeringar uppgår till 213 mnkr där nästan hälften av utbetalningarna avser projekten Djurö trygghetsboende och utbyggnad av särskilt boende på Djurö. Båda projekten löper enligt plan och kommer att färdig-
ställas under 2019. Resterande investeringar hänförs till utbyggnad av allmänna anläggningar i Porslinskvarteren och Strandvik samt genomförandet av ny infrastruktur och samtidig standardhöjning på den befintliga inom Älvsby 
industriområde. Ombyggnaden av Entreprenadvägen, som leder till 
seniorboendet Vargbacken på Ingarö 
är färdigställd.
Vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden har investerat i inventarier. En stor del av beloppet rör inventarier till Farstavikens skola (Kvarnberget).Kultur- och fritidsnämnden har investerat bland annat i en permanent utomhusutställning för fotokonst och utegym på Djurö. De större investeringarna rör omläggning av konstgräs på Ingarö idrottsplats, Mörtnäs och Värmdövallen.Tekniska nämndens investeringar inom det skattefinansierade området rör främst ombyggnad av Farsta-
vikens skola (Ekedal och Kvarnberget), ny ventilation i Tornhuset samt fortsatt avveckling av fossila bränslen enligt beslutad energiplan. Det har även investerats i cirkulationsplatsen i Mölnvik samt underhåll av kommunala vägar enligt plan.Den taxefinansierade verksamheten har investerat i utbyggnad av VA-ledningar framför allt Gamla Brunnsvägen, Varvsvägen, delar av Strömmaområdet, Simonängsväg i Stavsnäs, Korpholmen, Kovik/skevik, 
Skogsbovägen samt norra Torsby (T3). 

Bolagens investeringar
KIVAB-koncernens bolag investerade sammanlagt ca 180 mnkr under 2018. VärmdöBostäder AB:s investeringar uppgick till ca 175 mnkr, där renoverings- och ombyggnadsprojektet i Hästhagen stod för 99 mkr. Andra stora projekt var konverteringen av Djurö förskola till lägenheter, ombyggnation av lokaler till lägenheter på Rutens väg och projektet i Munkmora med att bygga om förråd till lägenheter, vilket kommer att slutföras under 2019. Utöver detta har VA-renoveringar utförts på Björnskogsvägen, nya hissar installerats i Hemmesta och Stavsnäs samt återställandet av vatten-
skadade lägenheter på Skänkelvägen 
påbörjats. Successionsrenoveringar har fortlöpande genomförts inom bolagets bestånd.
Värmdö Hamnar AB:s investeringar uppgick till ca 4,4 mnkr, framför allt i Djurö Hamn 2,5 mnkr (bl.a. kran till Kustbevakningens verksamhet, samt nytt fläktvärmesystem) och i planprojektet Stavsnäs Vinterhamn, 1,4 mnkr. Gustavsbergsbadets investeringar har varit av mindre omfattning.