Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som fattar beslut bland 
annat avseende:
• Budget och skattesats
• Övergripande mål och riktlinjer
• Nämndorganisation samt val av ledamöter och ersättare
• Val av revisor    

Ekonomiskt resultat
Drift
Den sammantagna verksamheten redovisar vid årets slut ett överskott om 0,1 mnkr. Intäktsöverskottet om 0,8 mnkr hänförs till ett ej budgeterat statsbidrag avseende val 2018.  
Högre arvodekostnader uppstod vid årets slut till följd av arvodering av fullmäktigeberedningen samt av högre inkomstindex 2018 vilket styr ersättningsnivån för politiska sekreterare.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• I februari beslutade kommunfullmäktige att driften av Gustavs-bergs porslinsmuseum skulle överlåtas till Nationalmuseum. Genom beslutet är Nationalmuseum ansvarig för museets verksamhet medan kommunen tillhandahåller lokaler för verksamheten i  Torkhuset i Gustavsbergs hamn.
• I maj beslutade kommunfullmäktige om en ny inriktning för Porslinsfabriken. Lösningen medför bland annat att fasaderna bibehålls medan nuvarande takkonstruktion rivs samt att de centrala delarna av hushållsporslinsfabriken utformas 
som en innergård med en kulturpark.
• I juni antogs exploateringsavtal och detaljplan för Ösby 1:46, 4:2 m.fl Munkmora. Syftet med detalplanen är att förtäta bostadsbebyggelsen i Munkmora med tre nya bostadshus. Sammantaget planeras cirka 130 nya lägenheter.
• Kommunfullmäktige beslutade i juni om en ny nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022. Den nya organisationen innebär bland annat att näringslivsnämnden ersätts av vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden och att ansvaret för näringslivsfrågor flyttas till kommunstyrelsen. Vid fullmäktiges sista sammanträde antogs en ny arbetsordning för fullmäktige samt nya reglementen för kommunstyrelsen, nämnderna och kommunrevisionen.
• I november antogs en ny målstruktur. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål samt indikatorer för att på övergripande 
nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Kommunstyrelsen och nämnderna konkretiserar kommunfullmäktiges mål utifrån sitt ansvarsområde och fastställer nämndspecifika indikatorer. I den nya målstrukturen samlas målen i tre målområden: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.