Kommunstyrelse


Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens verksamhet och ansvarar bland annat för kommunens ekonomi, central förvaltning, utveckling och planering. Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör:
• Leda och samordna arbetet inom kommunen
• Ansvara för kommunens ekonomi, lämna förslag till budget och leda budgetarbetet

• Ha uppsikt över kommunens nämnder och kommunens företag

• Verkställa kommunfullmäktiges beslut

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande.

 

En sammanvägd bedömning av indikatorer och aktiviteter visar på ett flertal framsteg. Det finns dock områden där fler insatser krävs. Således bedöms målet vara delvis uppfyllt.

Some description

 Inflytande och dialog

 

 

 

Kommuninnevånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Flera insatser har genomförts för att förbättra tillgängligheten för den offentliga servicen som exempelvis införandet av en medborgarpanel och ungdomsting. Dock uppvisar vissa indikatorer en negativ trend.

Some description

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Föreliggande mål är ett inriktningsmål och inte ett effektmål för kommunstyrelsen. Således kan måluppfyllelsen inte bedömas inom ramen för kommunstyrelsen, utan sker i måluppfyllelsen för kommunen som helhet.

 

Medborgarnas upplevda trygghet och kommunens säkerhet och trygghet används för att mäta kommunstyrelsens övergripande ansvar, tillsammans med den upplevda tryggheten trygghet hos ungdomar. Indikatorerna visar på en negativ trend.

 

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

 

Föreliggande mål är ett inriktningsmål och inte ett effektmål för kommunstyrelsen. Således kan måluppfyllelsen inte bedömas inom ramen för kommunstyrelsen, utan sker i måluppfyllelsen för kommunen som helhet.

 

Värmdö kommun har förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking, men resultatet från betygsindexet nöjd-kund-index, inom ramen för SKL:s Öppna jämförelser, visar ett sämre resultat jämfört med föregående år. Ingen medborgarundersökning genomfördes 2018, men resultaten från föregående år var oförändrat.

 

 Ledarskap och medarbetarskap

 

 

  

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare. Frisknärvaron ska öka.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Flera aktiviteter och insatser har genomförts som bidragit till att bland annat frisknärvaron stadigt har ökat sedan 2015.

Some description

 Resurshushållning

 

 

 

Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninnevånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Den kommunala skattesatsen sänktes 2017 till 19,18 kr per 100 kr och för 2018 var skattesatsen oförändrad. Däremot har låneskulden ökat.

Some description

Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt ett år från start till antagande.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Vid årets slut var genomsnittstiden 63 månader, vilket är cirka fem gånger längre än det uppsatta målet. Insatser har dock genomförts för att effektivisera beslutandeprocessen. 

Some description


Ekonomiskt resultat

Drift
Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om 31,6 mnkr, vilket motsvarar 16,9% av nettobudgeten. Budgetöverskottet beror delvis på högre intäkter från exploateringsavgifter och kostnadsersättningar som uppstått i samband med detaljplanearbetet för  Kråkberget och Kvarnbergsterassen.
Kostnadsavvikelsen förklaras av lägre saneringskostnader jämfört med budget till följd av senare start av sanering i Älvsby industriområdet samt betydligt lägre saneringskostnader än förväntat i Ösby sjöpark. Även konsultkostnader är lägre än budget framför allt pga att flera projekt avstannat i väntan på exempelvis dagvattenfrågor, sulfidmineralutredning eller domstolsprövning. Ej förbrukade projektmedel avseende bl a beredskapsmedel och medel för upphandling av nytt ekonomisystem är också en bidragande faktor till årets budgetöverskott.
Some description

Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringar, inklusive Gustavsbergsprojektet uppgick under 2018 till 195,1 mnkr. Bland de större investeringarna under 2018 kan nämnas uppförande av nytt trygghetsboende på Djurö. Projektet bedrivs parallellt med utbyggnaden av det särskilda boendet Djuröhemmet. Inom Älvsby industriområde har tre detaljplaner, Magneberg, Älvsby Ängar samt Ploglandet tagits fram för att skapa förutsättningar för småindustri och hantverk.  Arbete pågår med att genomföra detaljplanerna Magneberg och Älvsby Ängar med ny infrastruktur och samtidigt höja standarden på det befintliga gatunätet för överlåtelse till kommunalt huvudmannaskap. På Ingarö har första delen av projektet Vargbacken, som avser uppförande av seniorboende avslutats, och andra delen som avser mindre naturåtgärder påbörjats.

Årets viktiga händelser och beslut
• Kommunstyrelsen beslutade i mars att inrätta en webbaserad medborgarpanel. Panelen utgörs av en fast grupp medborgare med vilka kommunen kan stämma av frågor om kommunen och dess verksamhet. Panelen är ett verktyg för medborgardialog och syftar 
till att öka medborgarnas deltagande och inflytande i kommunen. En första frågeomgång 
genomfördes under våren 2018.
• Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska förvärva Ingarö IP (konstgräsplan, naturgräsplan samt friidrottsbanor) och idrottsplatsen Ekvallen. Anledningen till förvärvet av Ingarö IP är föreningens begränsade resurser att genomföra nödvändiga reinvesteringar i idrottsanläggningen samt att sköta underhållet på ett långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt. Syftet med att förvärva Ekvallen är att säkra förutsättningarna för långsiktig planering av drift och underhåll av anläggningen.
• Kommunstyrelsen beslutade att teckna en avsiktsförklaring med Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) avseende strategiskt partnerskap för innovation och hållbar utveckling. Avsiktsförklaringen 
avser samverkan kring utbildning, forskning och innovation för en hållbar och jämställd samhällsutveckling. En viktig del i samarbetet avser att stärka kommunens miljöarbete kopplat till de lokala miljömålen.
• En förlängning av samverkansavtalet med Stockholm Archipelago för 2018-2020 fastställdes av kommunstyrelsen i maj. I samverkan deltar länets skärgårdskommuner samt regionala aktörer. Syftet med samverkan är att stärka 
skärgården som besöksdestination.
• I december beslutade kommunstyrelsen att bevilja medfinansiering av en förstudie för fiber på Gällnö. Förstudien är ett första steg för att få till stånd ett fibernät på Gällnö och insatsen följer kommunens bredbandsstrategi.
• Kommunstyrelsen har yttrat sig över utredningen Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) och havsplanen för Östersjön. I 
utredningen Vägar till hållbara vattentjänster föreslås åtgärder som ämnar att underlätta för Sveriges kommuner att klara utmaningar med enskilda avloppssystem, kommunala vattentjänster samt ökat dagvatten. Värmdö kommun uttryckte stöd åt utredningen, men hade velat se mer praktiska lösningar. Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat ett förslag till statlig havsplan för Östersjön vilken redovisar statens samlade syn på användningen av havsområdet. Värmdö kommun motsatte sig bland annat att den så kallade Horsstensleden är utpekad som en planerad farled då kommunen menar att detta kan skada naturvärdena i skärgården.
• Beslut om markanvisning för skoltomten till Turako i samarbete med Engelska skolan har fattats. En färdig detaljplan finns och förberedelser pågår för byggstart.
• Beslut har fattats om att sälja Tornhuset.
• Beslut om markanvisning av Trygghetsboende vid Gustavsgården har fattats.
• Beslut har fattats om försäljning av Dekorhuset och G-studien.