Koncern Värmdö kommun


Värmdö kommuns bolag är ordnade i en koncern där Kommunhuset i Värmdö AB utgör moderbolag. I koncernen finns tre aktiva, verksamhetsdrivande dotterbolag (två helägda och ett majoritetsdelägt) samt ett vilande bolag. Tillsammans med kommunens nämnder utgör bolagen kommunkoncernen. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att erbjuda medborgarna service och tjänster som bostäder, hamnanläggningar och simhall.

Kommunhuset i 
Värmdö AB
Kommunhuset i Värmdö AB äger och förvaltar aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet. Bolaget ska genom koncernbildningen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och har ägarens uppgift att företräda Värmdö kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens hel- och delägda bolag.
Utöver nämnda samordningsuppdrag förvaltar bolaget den likvid (ca 700 mnkr) som bolaget erhöll vid försäljningen år 2015 av 49 procent av aktierna i VärmdöBostäder AB.Moderbolagets intäkter består uteslutande av ränteavkastning för den ovan nämnda försäljningslikviden, från kommunens internbank. Bolagets kostnader består huvudsakligen av styrelsearvoden och administration. Moderbolaget uppvisar för 2018 ett resultat på 0 mnkr (2017: 4,6 mnkr), efter att ett koncernbidrag om 7,8 mnkr lämnats till dotterbolaget Gustavsbergsbadet AB.
Gustavsbergsbadet AB
Bolaget driver och utvecklar verksamheten i Gustavsbergsbadets bad och friskvårdsanläggning. Antalet besökande under året uppgick till 233 000, vilket är en ökning med ca 8 000 jämfört med 2017. Bolaget 
redovisar efter erhållet koncernbidrag om 7,8 mnkr (2016: 6,9 mnkr) ett 
resultat på -0,6 mnkr.

Värmdö Hamnar AB
Värmdö Hamnar AB äger, förvaltar och vidareutvecklar fastigheter och hamnanläggningar i Värmdö kommun. Bolaget arrenderar ut mark för parkering, båtuppställning samt gods- och sophantering. Bostäder och lokaler hyrs ut liksom båt- och kajplatser. Bolaget driver godsterminalen i Stavsnäs Vinterhamn, vilken på helårsbasis förser stora delar av Stockholms skärgård med gods.
Årets resultat uppgår till 3,1 mnkr (4,1 mnkr 2017). Skillnaden mot föregående år förklaras huvudsakligen av att bolaget under 2017 redovisade en reavinst från fastighetsförsäljning.Bolagets investeringar uppgår för året till 4,4 mnkr (4,4 mnkr 2017) och avser huvudsakligen bolagets anläggning i Djurö, samt kostnader hänförliga till planläggning och tillståndsprövning gällande projektet Stavsnäs Vinterhamn.
VärmdöBostäder AB

VärmdöBostäder äger och förvaltar hyresbostäder i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Djurö inom Värmdö kommun, samt närbutiker och andra lokaler utgörande komplement till bostadsbeståndet. Bolaget svarar för ca 11 procent av antalet helårsbostäder i kommunen.
Kommunhuset i Värmdö AB äger 51 procent av aktierna i bolaget, medan resterande del, 49 procent ägs av Rikshem Bostäder Holding AB.Bolagets årsresultat uppgår till 13,5 mnkr (16,9 mnkr). Jämfört med föregående år kan konstateras att bolaget 2018 haft lägre kostnader för underhåll, medan kostnaderna för fastighetsskötsel p.g.a. en sträng vinter legat på en något högre nivå. 2017 hade bolaget dessutom reavinster från fastighetsförsäljningar om nära 10 mnkr, vilket påverkar jämförelsen.Bolaget har under året färdigställt 16 nya bostadslägenheter genom att konvertera ytor som tidigare använts för andra ändamål.Årets investeringar uppgår till ca 175 mnkr. Renoverings- och ombyggnadsprojektet i Hästhagen stod för 99 mkr. Andra stora projekt var konverteringen av Djurö Förskola till lägenheter, ombyggnation av 
lokaler till lägenheter på Rutens väg och projektet i Munkmora med att bygga om förråd till lägenheter. 
Utöver detta har VA-renoveringar utförts på Björnskogsvägen, nya hissar installerats i Hemmesta och Stavsnäs samt återställande av vattenskadade 
lägenheter på Skänkelvägen påbörjats. Successionsrenoveringar har fortlöpande genomförts inom bolagets bestånd.

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB
Hela bolagets verksamhet överfördes 1 januari 2015 till Värmdö kommun. Bolaget är sedan dess vilande.

Some description