Kultur- och fritidsnämnd

Nämnden ansvarar för biblioteks- och kulturskoleverksamhet, mötesplatser för unga, kultur- och upplevelsehus samt för konsthall. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av anläggningar och platser för idrott, fritid och kultur. Nämnden ska stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar.
  Vidare ansvarar nämnden för drift av Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Ungkulturhuset Gurraberg, fritidsgårdar, och kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken.

Some description

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Social hållbarhet ska stärkas genom åtgärder så att fler målgrupper kan skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet. 

 

Målet bedöms vara uppfyllt och fler målgrupper bedöms kunna skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet än tidigare. Flera insatser i de olika verksamheterna har genomförts såsom
drop-inverksamhet (öppen hall) och nya anläggningar.

Some description

Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud bedöms ha ökat, främst genom nya anläggningar och verksamheter. Samtidigt visar indikatorerna på förbättringsområden.

Some description

 Inflytande och dialog

 

 

 

Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Flera dialoger och temakvällar inom kultur-, fritids- och idrottsområdet har genomförts. Exempelvis har anläggningsråd på idrotts­­­­anläggningar skapats för att ge utrymme för direkt dialog gällande skötsel och utveckling.

Some description

Inflytande och dialog med barn och unga ska finnas vid utvecklingen av kommunens kultur- och fritidsutbud.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ett flertal insatser har genomförts för att öka inflytandet och dialogen med barn och unga, men det finns fortfarande områden som behöver förbättras.

Some description


Ekonomiskt resultat
Drift
Nämnden redovisar ett budgetöver-skott på 1,3 mnkr, motsvarande en procent av nettobudgeten. Överskottet avser främst finansiering av kulturverksamheter, 1,3 mnkr, och beror på att Gustavsbergs Porslinsmuseum övergått i Nationalmuseums regi. Kultur- och fritidsnämnden står fortsatt för museets lokalkostnader. Allmänkultur ger ett underskott till följd av skyltning av och informationsmaterial om kulturmiljöer samt fler sökta bidrag för kulturarrange
mang.
Finansiering av fritidsverksamhet ger ett sammantaget underskott på 0,2 mnkr. Det beror på att kommunen sedan årsskiftet har tagit över driften av de kommunala idrottsanläggningarna samt förvärvat Ingarö IP och Ekvallens idrottsanläggning. Det finns behov av upprustning och renovering av anläggningarna men på sikt förväntas bättre kvalitet, effektivare drift och kostnadsbesparingar. Inom allmän fritidsverksamhet har utbetalt aktivitetsstöd till ungdoms- och idrottsföreningar minskat till följd av både färre deltagare och färre 
sammankomster. Verksamheten har 
också ett överskott för arrangemangsbidrag.Kultur- och fritidsverksamheter i egen regi visar sammantaget inga avvikelser mot budget, men Ungkulturhuset Gurraberg har underskott till följd av höjda hyreskostnader. Ung i Värmdö/fritidsgårdsenhetens överskott beror delvis på att fritidsgården Brunnen varit stängd på grund av 
vattenläcka men också på att enheten erhållit mer statliga bidrag än förväntat.
Some description

Investeringar

Satsningen på konstgräs har fortgått under 2018 och konstgräsprojekten på Värmdövallen, Ingarö IP, Mörtnäs och Munkmora har färdigställs med granulatfritt konstgräs för att minska miljöpåverkan. Parkourparken har färdigställts i Gustavsbergs centrum. En hundlekplats har anlagts i Munkmora. Anonymouse har installerat två små konstverk i Gustavsbergs hamn. Seglingsklubbarna på Runmarö och i Mörtnäs har fått nya bryggor och förråd. Utegymmet på Djurö är det femte kommunala utegymmet. Trygghetsbelysning har satts upp på Ingarö IP och Ekvallen. Utrustning för det rörliga friluftslivet har köpts in, bland annat för skötsel av naturisar och skidspårning. De nya kulturskolelokalerna i Gustavsbergs centrum har inretts för dans och musik.

Årets viktiga händelser och beslut
• ”Idrottsresan” har startat med flera seminarier och workshops tillsammans med idrottsföreningarna i kommunen. Projektet syftar till att skapa en samsyn kring barn- och ungdomsidrotten i Värmdö. 
Syftet är att behålla barnen 
längre inom föreningsidrotten med en utvecklingsinriktad verksamhet där fler barn känner sig välkomna på sina villkor.
• Drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar togs över av kommunen den 1 januari 2018 och kommunen förvärvade idrottsanläggningarna Ekvallen och Ingarö idrottsplats.
• Det nationella ungdomsarrangemanget ”Livet är en festival” genomfördes på Grisslinge havsbad 1-3 juni. Festivalen besöktes av cirka 500 ungdomar från hela Sverige och samordnades av Ung i Värmdö.
• Värmdö kulturskola firade 50-årsjubileum med konserter och föreställningar på Gustavsbergsteatern.
• Riktlinjer för offentlig konst samt för reklamskyltning på idrottsanläggningar har fastställts.
• En ny modell för kvalitetsuppföljning av kulturskolor beslutades.
• Digitaliseringen har fortsatt med bland annat ett digitalt nyckelsystem på Ösby sporthall och planering för övriga anläggningar. Alla delar av bidragsprocesserna är nu digitala för idrotts- och ungdomsföreningarna. Nya digitala tjänster har införts på Värmdö bibliotek såsom tidskrifter på olika språk och strömmad film.

Nyckeltal
Some description