Näringslivsnämnd

Näringslivsnämnden ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena svenska för invandrare (SFI), integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Besöksnäring och turism ska växa i hela Värmdö kommun.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Jämförelser mellan åren 2016, 2017 och 2018 tyder på att besöksnäringen i Värmdö växer kontinuerligt.

Some description

Värmdö kommun ska arbeta för en effektiv etablering av nyanlända.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under 2018 har 143 nyanlända individer tagits emot i kommunen, jämfört med beräknade 160 individer. Anledningen till bedömningen är ett problem i matchningen mellan behoven hos de nyanlända och kommunen.

Some description

 Inflytande och dialog

 

Utvecklad service till våra företagare- företagarvänligt bemötande. 

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Kommunens service och bemötande av företagare har utvecklats på flera sätt. Kommunens placering i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat har förbättrats något, men har inte uppnått målet i SKL:s mätning av kundnöjdhet.

Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

 

Individers kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Personer som inte har fått arbete och är kvar i arbetsmarknadsgruppens verksamheter är i behov av mer omfattande insatser som kommunen inte har tillgång till. Således är den endast ett fåtal deltagare som har övergått till arbete eller studier.

Some description

Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning har beviljats studier, men andelen elever som uppnår godkända betyg når inte upp till målvärdet och har i några fall försämrats. Målvärdet för andelen godkända betyg är dock högt.

Some description

 
Ekonomiskt resultat
Drift
Resultatet för Näringslivsnämndens verksamheter visar på ett överskott om 7,7 mnkr jämfört med budget. Detta beror på ett antal faktorer. Med anledning av förväntad förändrad nämnds- och tjänstemannaorganisation 2019 utnyttjades inte medel för ledningsutveckling fullt ut inom tillväxtavdelning. Upphandling för köp av arbetsmarknadsinsatser blev klar under hösten 2018 vilket gjorde att arbetet kom igång senare än planerat. Vidare har arbetsförmedlingen utlyst extra medel till kommunerna för skapande av feriearbeten. Arbetsförmedlingens beslut om bidrag kom först i december och bidraget var inte budgeterat. Under 2018 beviljades också statsbidrag för vuxenutbildning med 7,8 mnkr, vilket är 3,5 mnkr mer än 2017. Detta har medfört att utbildningsanordnare, bland annat Komvux, har satt fler betyg under 2018 jämfört med 2017.  
En ny fördelning av kostnader för samarbetsförbundet VärNa resulterade i lägre kostnad för Värmdö kommun.Ett antal förändringar i Komvux verksamhet har påverkat utfallet.  
Exempel på detta är utökade utbildningsinsatser för de som läser SFI nivå B, jobbspår inom DUNA-överenskommelsen, ny yrkeshögskoleutbildning för blivande trafiklärare, nytt samarbete med Keolis för utbildning av busschaufförer, ny datautbildning för OSA-anställda (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare). Detta har inneburit ökade intäkter men också ökade kostnader.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Dialogen med näringslivet har utökats genom riktade kommunikationsinsatser via sociala 
medier, DialogLAB med tjänstemän, företagare och politiker samt 178 genomförda företagsbesök har 
genomförts under 2018.
• Ett samverkansavtal mellan Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Värmdö kommun har undertecknats. Samverkansavtalet gäller samarbeten kring kompetensförsörjning, forskning och innovation inriktat på hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö.
• Samhällskampanjen Ditt, Mitt och Allas Vatten genomfördes 2018.
• Integrationsenheten har arbetat aktivt med det av Länsstyrelsen 
finansierade §37-projektet för utökat stöd till kvotflyktingar och ökat samarbete med civilsamhället. 
Inom projektet har bland annat ett samarbete med Svenska kyrkan inletts med samhällsorienterande samtal för kvotflyktingar. Tre omgångar av kursen har genomförts. §37-projektet avslutades till årsskiftet och har resulterat i att Värmdö Kommun och Gustavsberg-Ingarö församling har tecknat ett avtal för fortsatt samarbete.
• Migrationsverket har inte anvisat det aviserade kommunavtalet för 2018. Det innebär att antal mottagna och bosatta nyanlända 2018 blev 145 personer istället för aviserade 160 personer. En ökad andel av de nyanlända som anvisats kommunen utgörs av kvotflyktingar.
• Vuxenutbildningsenheten har i samarbete med Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det lokala näringslivet startat tre jobbspår; inom trädgård, vård och enklare jobb. Jobbspåren vänder sig främst till elever som uppnått minst nivå C i sin SFI utbildning.
• I januari 2018 beviljades Komvux Värmdö en ny YH utbildning; Trafiklärarutbildning. Komvux startade den första utbildningen 2018, och därefter planeras en utbildningsstart per år fram till 2021. Utbildningen har möjliggjorts genom ett nära samarbete med det lokala näringslivet.
• Komvux har skapat två nya utbildningspaket, trädgårdsanläggare och vårdbiträde, för målgruppen nyanlända. Start av dessa utbildningar har skett under våren 2018.